Sijainti: Pääsivu / Blogi / Luonto-Liiton lausunto sudenhoitosuunnitelmasta

Luonto-Liiton lausunto sudenhoitosuunnitelmasta

Luonto-Liitto on antanut Maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon uudesta Suomen susikannan hoitosunnitelman luonnoksesta.
Luonto-Liiton lausunto sudenhoitosuunnitelmasta

Kuva: Ake Halttunen

Lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi
(dnro 2333/444/2014)

Luonto-Liitto kiittää maa- ja metsätalousministeriötä lausuntopyynnöstä koskien Suomen susikannan hoitosuunnitelman luonnosta ja toteaa sen osalta seuraavaa:

Kuten hoitosuunnitelmassa tuodaan esille, Suomen susikanta ei ole elinvoimaisella tasolla. Elinvoimainen minimitaso on määritetty 25 lisääntyväksi susipariksi, kun viime vuosien aikana Suomessa on laskettu elävän 13-16 lisääntyvää paria. Hoitosuunnitelmassa susikannan heikosta tilanteesta päätellään, että tiukka suojelu ei ole toiminut, vaan johtanut tilanteeseen, jossa susien laiton tappaminen on nähty hyväksyttävänä. Tällä perusteella hoitosuunnitelmassa ehdotetaan kannanhoidollisten metsästyslupien myöntämistä.

Luonto-Liitto pitää hoitosuunnitelman päättelyä virheellisenä. Liiton mielestä suden tiukka suojelu on epäonnistunut, koska sitä on toteutettu riittämättömin keinoin. On myös liian aikaista arvioida esimerkiksi sitä, mikä vaikutus törkeän metsästysrikoksen kirjaamisella metsästyslakiin vuonna 2011 on laittomaan metsästykseen.

Luonto-Liitto katsoo, että hoitosuunnitelman keskeisin ongelma on tiukan suojelun periaatteesta luopuminen. Kannanhoidollista metsästystä ei tule sallia kohdistettavaksi lajiin, joka on tällä hetkellä erittäin uhanalainen. Poikkeuslupien lisääminen ei ole johdonmukainen keino salametsästyksen vähentämiseksi, vaan on sen sijaan vaarana, että se nähdään myönnytyksenä metsästysrikollisille.

Kannanhoidon on keskityttävä vaihtoehtoisiin keinoihin petokonfliktien ratkaisemiseksi, joita hoitosuunnitelmassa tuodaankin esille. Mikäli kannanhoidollisia lupia kuitenkin myönnetään, toistuvasti ongelmia aiheuttavien yksilöiden tappamiseen annetut haittaperusteiset tai poliisilain nojalla annetut luvat tulee laskea pois kannanhoidollisten lupien enimmäismäärästä. Kannanhoidollista metsästystä ei tule myöskään sallia lainkaan suden lisääntymisaikana, vaan jahdit tulisi ajoittaa syksyyn, mikä helpottaisi hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamista.

Sudenkaatolupien lisäämisvaatimusten perusteita on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti. Mikäli taustalla voidaan katsoa olevan tiedon puutteesta johtuvaa pelkoa tai huolta, on painotettava asianmukaisen tiedon jakamista. Toisaalta taas esimerkiksi metsästyskoiraharrastuksen häiriintymistä Luonto-Liitto ei pidä riittävänä perusteena kaatolupien myöntämiselle. Valtion taholta on annettava tukea suojauskeinojen ja käytäntöjen kehittämiselle, mutta vastuu koti- ja lemmikkieläimistä on ensisijaisesti niiden omistajilla.

Hoitosuunnitelmaan merkityissä susikannan hoidon tavoitteissa on otettu ansiokkaasti huomioon suden suojelun kannalta keskeiset asiakysymykset. Tavoitteiden toteutumisen suhteen hoitosuunnitelmassa esitetyissä linjauksissa on kuitenkin merkittäviä heikkouksia. Luonto-Liitto esittää seuraavaa:

1) TASSU-järjestelmän avoimuutta on lisättävä. Kriittisen tarkastelun mahdollistamiseksi julkaistavaan aineistoon tulee sisällyttää kirjattujen havaintojen tiedot kokonaisuudessaan. Lisäksi petoyhdyshenkilöiden luotettavuuteen on kiinnitettävä huomiota karsimalla pois henkilöt, jotka osoittautuvat todennettavasti puolueellisiksi. Petoyhdyshenkilönä on voitava jatkossa toimia muukin kuin metsästäjätaho.

2) Kaatolupien määriä ei tule määrittää lokakuisten laumojen lukumäärää koskevan arvion perusteella. Kuten hoitosuunnitelmassa todetaan, lokakuinen arvio on huomattavan epätarkka, eikä se sisällä varmaa tietoa perhelaumareviireistä. Lupamääriä mitoitettaessa tulee käyttää vain edellisen talven kanta-arviota.

3) Poikkeusluvalla tapetun suden ruho tulee toimittaa kokonaisuudessaan tutkittavaksi. On tärkeää voida (1) dokumentoida mahdolliset aiemmat salametsästysyritykset, (2) varmistaa, että kaadettu susi ei ole lisääntyvä yksilö sekä (3) selvittää kaadetun yksilön sukulaisuussuhteet sen todentamiseksi, että kahdelle vierekkäiselle reviirille myönnettyjä lupia ei ole käytetty vain yhden lauman susiin.

5) Suden metsästykseen liittyneiden laittomuuksien ja niihin hyväksyvästi suhtautuvan ilmapiirin yleisyyden vuoksi valvontaa on tiukennettava. Poliisin on kohdistettava omavalvontaa niin, että poliisi raportoi säännöllisesti alueittain toimintaansa valvovalle taholle, miten salametsästyksen ehkäisemiseksi on toimittu. Luvallisia susijahteja tulee voida valvoa suoraan niin, että jahtiin osallistuu poliisin tai suojelupuolen edustaja. Mikäli valvonnan tehostaminen ei onnistu tai metsästysrikollisuutta ei valvonnasta huolimatta saada hillittyä, metsästysseuroja on voitava sanktioida niiden piirissä ilmenevistä metsästysrikoksista esimerkiksi metsästyslupia karsimalla.

6) Petovahingoista ei tule maksaa korvauksia tapauksissa, joissa koti- tai lemmikkieläimiä ei ole suojattu asianmukaisesti. Tämä koskee myös susireviireillä metsästyksen yhteydessä vapaana pidettäviä koiria.

Poronhoitoalueen tilanteelle susikannan hoitosuunnitelma ei esitä muutosta. Luonto-Liiton mielestä tämä on merkittävä puute, sillä poronhoitoalueen tilanne on suden kannalta kestämätön. Ei ole hyväksyttävää, että yksi pienen vähemmistön elinkeino estää alueen alkuperäisluontoon kuuluvan lajin olemassaolon alueella, joka vastaa kolmasosaa koko Suomesta.

Luonto-Liitto esittää, että (1) susi on luettava poronhoitoalueella luontodirektiivin liitteen IV tiukasti suojeltuihin lajeihin kuten muuallakin maassa, ja (2) poronhoitoalue tulee rajata saamelaisalueelle ja poroelinkeino saamelaisväestön erityisoikeudeksi. Poronhoitoalueen tulevaisuutta on suunniteltava ekologisesti kestävältä pohjalta, mikä edellyttää poroelinkeinon rajoittamista tai sen käytäntöjen muuttamista. Tällä olisi myönteinen vaikutus paitsi Suomen ja Skandinavian susikantoihin, myös metsäpeurakantaan.


Leo Stranius
Toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto


Lisätiedot:

Ilkka Hiltunen
Susikampanjavastaava, Luonto-Liitto
ilkka.hiltunen(at)luontoliitto.fi
P. 044 516 6227

Tea Tawast
Puheenjohtaja, Luonto-Liiton susiryhmä
tea.tawast(at)luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,