Sijainti: Pääsivu / Luontojärjestöt: Puronsuun alue säästettävä lähimetsänä

Luontojärjestöt: Puronsuun alue säästettävä lähimetsänä

Savo-Karjalan Luonto-Liitto vastustaa lausunnossaan yhdessä Joensuun seudun Luonnonystävien kanssa Purosuun alueen rakentamista. Korostamme erityisesti Puronsuun alueen säilyttämistä rakentamattomana. Lausuntokierros osoitti Puronsuun suunnitellun kerrostaloalueen epäsuosituksi. Nyt kaavassa esitetty pientalorakentaminen voimassa olevaa asemakaavarajausta laajemmalle alueelle, muuttaa merkittävästi alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia ja muun muuassa rakentamisen sekä suunnitellun uimapaikan myötä alueen metsä-, ranta- ja vesiluontoa. Suunniteltu uimaranta rajoittaa myös alueen käyttöä koirien ulkoiluttamisalueena, joksi se on nyt määritelty. Alueen halki suunniteltu rantaraitti tulee sijoittaa siten, että rannan ja rantametsien nykyinen polkuverkosto säilyy.

Osayleiskaavan vaikutusten arvioimiseksi laadittu luontoselvitys ei kuvaa riittävällä tarkkuudella Puronsuun alueen luontoarvoja. Muun muuassa geomorfologisesti arvokasta raviinimuodostumaa ja sen reuna-alueiden puustoa ja kasvillisuutta ei ilmeisesti ole selvitetty tarkemmin eikä selvityksessä käsitelty lainkaan. Raviinin geomorfologiset arvot on edelleen jätetty huomiotta. Ehdotusvaiheen suunnitelmassa raviinin pohjoispää nähtävsti peittyy rakennusten alle, jolloin raviinimuodostuma osittain tuhoutuisi.

Raviinin, joka on geomorfologisesti ja glasiofluviatiilisten arvojen kannalta merkittävä, pohjalla virtaa pienvesi, jonka kautta alueen pohjavedet purkautuvat Pielisjokeen. Ranta-Mutalantien ja Pielisjoen välinen raviininoro, jonka uoma on luonnontilainen tai ainakin luonnontilaisen kaltainen on vesilain (2 luku 11§) tarkoittama vesiluontotyyppi, jonka luonnontilaa ei saa vaarantaa. Vesilain mukainen suojelutarve käsittää koko uoma-alueen mukaan lukien vesistä riippuvat reuna-alueilla esiintyvät biologis-ekologiset luonnonarvot. Noron merkitystä korostavat pohjavesipurkaumat, josta noro saa vetensä, raviinin yläosan meanderointi ja noron ja raviinin rinteet. Viimeksi mainitut ovat metsälain (10§, monimuotoisuuden säilyttäminen ja erityisen tärkeät elinympäristöt) mukaisia arvokkaita noron välittömiä lähiympäristöjä, joiden ominaispiirteitä ovat veden läheisyydestä ja puu- ja pensaskerroksesta johtuvat erityiset kasvuolosuhteet ja pienilmasto.

Raviini lähialueineen, alueen rantametsät, yksittäiset vanhat puut ja kelot, ranta- ja vesiluonto sekä osin kulttuurivaikutteinen kasvillisuus ovat alueen merkittäviä luontoarvoja, joiden merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuuden kannalta ja lähialueen asukkaiden virkistyskäytön kannalta on tärkeää. Puronsuun alue on silminnähden mosaiikki niitty-, lehto- ja rantakasvillisuutta, joka on keskivertoon talousmetsäpalstaan nähden monimuotoisempaa. Puronotko on kostea elinympäristö, jossa viihtyvien selkärangattomien, luultavimmin rikasta, lajistoa ei ole arvioitu.

Nyt tehdystä luontoselvityksestä ei ole mahdollista saada yksityiskohtaisempaa kuvaa alueen luontoarvoista, kuten lajistosta ja luontotyypeistä. Alueen luontoarvot tulee jatkossa selvittää nyt tehtyä selvitystä tarkemmin, sisältäen kasvilajiston, muut eliöryhmät ja luontotyypit kartalle sijoitettuna. Luontoselvitys on tehty vuonna 2016, jonka jälkeen on valmistunut luontotyyppien uhanalaisuuden toinen arviointi (joulukuu 2018) sekä uhanalaisten lajien uusin arviointi (maaliskuu 2019), jotka molemmat arvioinnit osoittavat sekä luontotyyppien että lajien uhanalaisuuden lisääntyneen. Luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa on myös määritelty tarkemmin aiemmin laajempina kokonaisuuksina käsiteltyjä luontotyyppejä.

Esimerkiksi rantaluontotyyppejä on uusimmassa arvioinnissa kolmen sijasta 17. Osayleiskaavassa siis osoitetaan yleiskaavan mukaisesti kunnianhimoinen kerrostaloalue hankalasti ja työläästi rakennettavaan maastoon, jonka arvoja tai lain suojaamia kohteita ei ole aiemmassa inventoinnissa huomioitu riittävästi. Nykyisellään Puronsuunpuisto on kaupunkilaisille todistetusti tärkeä metsäinen alue, jonka luontoa sekä esihistorialliselta ajalta kumpuavaa menneisyyttä kaupunki voi korostaa myös pitämällä alueen yhtenäisenä virkistysalueena.

« toukokuu 2022 »
toukokuu
matiketopelasu
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031