Sijainti: Pääsivu / Toiminta / Tavoitteet

Tavoitteet

Luonto-Liiton tavoitteet metsäpolitiikassa

  • Suotuisa suojelun taso metsäisille luontotyypeille ja niiden lajeille
  • Metsälajiston ja suomalaiselle luonnolle tyypillisen maiseman säilyttäminen tuleville sukupolville
  • Luonnontilaisen kaltaisten metsien sosiaalisten ja kulttuuriarvojen tunnustaminen


Tulevaisuuden Suomessa...

 ...kaikki jäljellä olevat luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset ja muut luonnonsuojelullisesti arvokkaat metsät ja suot on suojeltu niiden sijainnista ja koosta riippumatta.

...ihmistoiminnan seurauksena harvinaistuneet metsäiset luontotyypit ja niille tyypillinen eliölajisto on saatu jälleen yleistymään, ja metsäisten elinympäristöjen ja soiden laajasti heikentynyt luonnontila palautettua, tarvittaessa aktiivisesti ennallistamalla.

...on koko maan kattava, riittävän laaja ja kytkeytynyt metsien- ja luonnonsuojelualueiden verkosto.

...on tiukasti suojeltu kaikilta metsäkasvillisuusvyöhykkeiltä niille ominaista metsä- ja suoluontoa vähintään 15 - 20 %.

 

 

Suotuisa suojelun taso

EU:n luontodirektiivi ja Suomen luonnonsuojelulaki vaativat suotuisaa suojelun tasoa luontotyypeille ja lajeille. Suotuisa suojelun taso on määritelty seuraavilla kolmella kriteerillä:

Luontotyypin luontaisen levinneisyyden sekä alueiden, jossa ko. luontotyyppiä esiintyy, on oltava vakaita tai laajenemassa.

Sellaisten erityisten rakenteiden ja toimintojen, jotka ovat tarpeen ko. luontotyypin säilyttämiseksi pitkällä aikavälillä, on oltava olemassa, ja niiden on säilyttävä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa.

Alueelle luonteenomaisten lajien suojelun tason on oltava suotuisa.


Mikään mainituista kriteereistä ei täyty esimerkiksi Suomen luonnonmetsien tapauksessa. EU:n luontodirektiivissä boreaalinen luonnonmetsä eli "vanha metsä" on priorisoitu luontotyyppi, jonka suojelutaso tulee säilyttää suotuisana tai palauttaa ennallistamalla.