Sijainti: Pääsivu / Miksi suojella metsää? / Suojeluesityksiä / Haarikon alue, Punkaharju (UPM)

Haarikon alue, Punkaharju (UPM)

Metsäyhtiö UPM aikoo myydä noin kolmekymmentä mökkitonttia ”Metsän tarina” -elokuvan yhdelle tärkeälle kuvausalueelle, erämaisen Haarikkojärven ja sen lähellä olevien pikkujärvien rannoille
Haarikon alue, Punkaharju (UPM)

Tämän lammen rantaan tulisi mökki.

Luontojärjestöt ovat vedonneet UPM:ään, että se vetäytyisi Haarikon alueen tonttikaupoista ja hakkuusuunnitelmista ja suojelisi yhden Etelä-Karjalan merkittävimmistä metsä- ja pienvesialueista.

Haarikko-järven rakentamatonta rantaa

 

Esitys UPM:lle Haarikon alueen luontoarvojen turvaamiseksi

Joukko valtakunnallisia ja alueellisia suomalaisia luonnonsuojelujärjestöjä on viimeksi marraskuussa 2012 vedonnut UPM:ään Haarikon alueen luonnonrauhan ja luontoarvojen säilyttämiseksi sekä hakkuusuunnitelmista ja tonttimyynnistä luopumiseksi.

Haarikon alueen suojeluesitysrajaus

Metsän tarina -elokuvan maisemista tunnetun Haarikon alueen rauhoittamisen puolesta on lisäksi vedonnut suomalaisten huippuluontokuvaajien yhdistys Pro Luontokuva ry sekä jo 3624 (26.3.2013) kansalaista Adressit.com sivustolla.

Pitkänahonmäen vanhaa metsää ja luonnontilainen lähde.

Haarikon alueen luontoarvoja on kuvattu tarkemmin järjestöjen marraskuun 2012 esityksessä sekä vuonna 2008 tehdyssä suojeluesityksessä kolmesta Haarikon ympäristöön kuuluvasta kohteesta (Rakovuoret, Pitkänahonmäki ja Pulkkilan metsä). Lisäksi alueelta tunnetaan ainakin 2 vakiintunutta kuukkelireviiriä, joiden tarkemmat tiedot on toimitettu UPM:lle 4.2.2013. Haarikon alue on Suomen eteläisimmän kuukkelivyöhykkeen ydinalueita.

Kuukkelin, muiden luontoarvojen ja alueen erämaisen luonteen kannalta tärkeät metsät on rajattu tämän esityksen liitekarttaan. Rajaus tarkentaa ja täydentää aiemmin tehtyjä esityksiä alueen arvokkaista luontokohteista ja perustuu maastoselvityksiin.

Luonnonsuojelujärjestöt esittävät, ettei näillä alueilla tehdä lainkaan uudistushakkuita. Alueella on useita elinympäristöjä, joiden säilyttäminen järjestöjen mielestä edellyttää, ettei alueilla suoriteta minkäänlaisia hakkuita. Järjestöt ovat kuitenkin valmiita yhdessä UPM:n kanssa tutkimaan, voitaisiinko joillakin osialla aluetta käsitellä metsää Metsätalous kuukkelialueella -ohjeen mukaisesti. Ohjeen soveltamisessa on kuitenkin huomioitava, että koska kyseessä on kuukkelin eteläisimpiä esiintymisalueita, on toimittava erityisen varovaisesti.

Kaikkiaan metsien mahdollinen käsittely alueella tulee suunnitellaan niin, että kuukkelin elinolosuhteet, alueen vanhat metsät ja muut arvokkaat elinympäristöt säilyvät.

Haarikon alueen luonnonarvojen ja luonnonrauhan säilyttämiseksi järjestöt myös esittävät UPM:lle liitekartalla rajatun alueen ranta-asemakaavan mukaisista tonttimyynti- ja rakennussuunnitelmista luopumista.

Kuva: Hannu Siitonen

Alueelle kaavoitetut 30 rantatonttia ja niiden edellyttämät rakenteet tuhoaisivat alueen erämaisuudenkokonaan. Tontit ovat hajallaan yhteensä neljän tähän asti rakentamattoman järven ja lammen rannoilla. Usean rakentamattoman vesistön kokonaisuudet ovat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajamailla harvinaisuuksia, jotka tulisi kaavoituksessa turvata. Kaavoitus tulisi keskittää jo rakennettujen vesistöjen rannoille.

Haarikon alueelle suunnitellut rantatontit

Haarikon alueen luontoarvot säilyisivät järjestöjen näkemyksen mukaan parhaiten luonnonsuojelualueena. Ensiarvoisen tärkeänä järjestöt pitävät kuitenkin alueen rakentamattomuuden ja erämaisuuden säilyttämistä.

Lisätiedot:

Sini Eräjää, Suomen luonnonsuojeluliitto, 050 358 3838

Lauri Kajander, Luonto-Liitto, 045 1179610

Matti Liimatainen, Greenpeace, 0400 346 329

 

Linkkejä:

Adressi: Suojellaan Metsän tarinan syntymetsä tulevaisuudelle

Metsäblogi 28.3.2013: UPM taipui neuvottelemaan Haarikosta - lisäaikaa kaakkurille ja kuukkelille

SLL tiedote 17.1.2013: Metsän tarina -elokuvan syntypaikat uhattuna Punkaharjulla