Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Onegan niemimaan metsäleirin osallistuvien järjestöjen kannanotto

Onegan niemimaan metsäleirin osallistuvien järjestöjen kannanottoMe, kansainvälisen metsäleiri "Onežskoe Pomorje - pomorskij mirin" osallistujat [joka järjestettiin 1.-9. elokuuta 2010 tulevan kansallispuisto Onežskoe Pomorjen alueella ja sen lähiympäristössä, Lopšengan ja Jarengan kylissä], olemme hyväksyneet seuraavan kannanoton yhdeksänpäiväisen työmme tuloksena.

Kansallispuiston "Onežskoe Pomorje" perustaminen on välttämätön askel vuoteen 2010 ulottuvassa Venäjän federaation luonnonsuojelualueverkoston kehittämisohjelmassa. Me kehoitamme kakkia tahoja toimimaan sen puolesta, jotta kansallispuisto toteutuisi.

Mielestämme kansallispuiston perustaminen on paras tapa suojella Onegan niemimaan luontoa ja perinteistä pomorikulttuuria sillä edellytyksellä, että paikalliset asukkaat, ympäristöjärjestöt, Pomorijärjestöt ja muut intressiryhmät pääsevät laajasti osallistumaan tähän prosessiin.

Ilmaisemme vakavaa huolta kansallispuiston perustamisprosessin viivästymisestä. Viivästyminen johtaa alueen luonto- ja kulttuuriarvojen asteittaiseen heikkenemiseen ja menettämiseen.

Toivomme, että paikalliset asukkaat, kansalaisjärjestöt ja muut intressiryhmät tulevat saamaan täyttä ja varmaa tietoa kansallispuiston perustamisprosessin etenemisestä.

Nojaten asiatuntijatyöhömme ja käymiimme keskusteluihin paikallisten asukkaiden kanssa pomorikylissä Lopšenga ja Jarenga olemme muodostaneet seuraavia yhteisiä kantoja:

1. Mineraalivarojen teollinen hyödyntäminen ja niiden etsintä niin tulevalla kansallispuistoalueella kuin koko Onegan niemimaalla on kiellettävä.

2. Kaikkien yleiseen käyttöön tarkoitettujen autoteiden rakentaminen niin Onegan niemimaan rannikolla kuin sen sisäosissa on kiellettävä. Kansallispuistovieraiden kuljetus alueelle tulee järjestää kehittämällä pienmuotoista vesi- ja lentoliikenettä.

3. Kansallispuiston vyöhykkeistämisessä paikallisten asukkaiden intressit pitäisi ottaa mahdollisimman hyvin huomioon. Vyöhykkeistämistä tulee tehdä yhdessä Onegan niemimaan asukkaiden kanssa, heitä konsultoiden ja järjestämällä yleisiä kuulemistilaisuuksia. Vyöhyke, jossa perinteinen luonnonkäyttö (paikallisten asukkaiden harjoittama metsästys, kalastus, heinänteko, kotieläinten laidunnus, sienestys, marjastus ja lääkekasvien kerääminen) on sallittu, tulisi olla etusijalla ja sen tulisi olla kooltaan mahdollisimman iso.

4. Venäjän lainsäädännön mukaan kansallispuiston rajoja myötäilevä puskurivyöhyke perustetaan tavoitteena minimoida ulkopuolelta tulevia ja luonnon käytöstä johtuvia vaikutuksia puiston luontoon. Tällä hetkellä tapahtuvat metsähakkuut Onegan niemimaalla vaikuttavat voimakkaasti ympäristöön laajasti (tuulen voimakkuus lisääntyy, pienilmasto ja vesitalous muuttuvat, pohjaveden taso laskee ym.). Tämän takia puskurivyöhykkeen leveys tulisi olla lain sallima maksimi 5 km, jotta se voisi suojata kansallispuiston haavoittuvia elinympäristöjä.

5. Erityistä huomiota vaativat Jarenga-joen yläjuoksu ja järvi Jarengskoe. Nämä vesistöt sijaitsevat kansallispuiston ja sen puskurivyöhykkeen ulkopuolella, ja ovat tällä hetkellä avohakkuiden vaikutusalueella. Joki on Jarenga-kylän ainut juomaveden lähde ja koko alue on tärkeä paikallisten asukkaiden elannon saamisen kannalta. Jotta Jarenga-joen ja sen valuma-alueen heikentymisestä voitaisiin välttää, olisi hakkuut tällä alueella pysäytettävä kokonaan.

6. Matkailu tarjoaa mahdollisuuksia Onegan niemimaan taloudelliselle kehitykselle, mutta se ei saisi johtaa paikallisyhteisöjen elämänlaadun heikkenemiseen, kuten heidän perinteisen luonnonkäyttönsä rajoittamiseen tai kulttuurisen identiteetin rappeutumiseen. Onegan niemimaan haavoittuvaisen luonnon suojelemiseksi on välttämätöntä rajoittaa virkistyskäytön aiheuttamaa alueen kulutusta sekä minimoida uuden puistoinfrastruktuurin mahdollisia haittavaikutksia.
Puiston reittien suunnitteluun ja infrastruktuurin luomiseen on tärkeää osallistaa paikallisia asukkaita mahdollisimman laajasti, ja luoda heille työpaikkoja.

7. Tällä hetkellä kaikki asutuskeskukset Onegan niemimaalla saavat sähköenergiansa paikallisista dieselgeneraattoreista. Tämä johtaa kohtuuttomiin taloudellisiin menoihin sekä ympäristökuormitukseen. Kylien tulisi siirtyä ympäristöystävälliseen energiatuotantoon (esimerkiksi tuulivoimaan).

8. Paikalliselle väestölle ja kansallispuiston vieraille tulee taata tällä hetkellä puuttuva pääsy matkapuhelinverkkoon.

Annamme leirin järjestäjien tehtäväksi lähettää tämän julkilausuman ja siihen liittyvät konkreettiset ehdotukset seuraaville vastaanottajille: Venäjän luonnonvaraministeriölle, Venäjän aluekehitysministeriölle, Venäjän hallituskanslialle, Arkangelin aluehallinnolle, Arkangelin alueen valtuustolle, Arkangelin alueen kuvernöörille, Onegales-yhtiön johdolle.

Annamme leirin järjestäjien tehtäväksi levittää tietoa leirin työn tuloksista venäläisten ja ulkomaalaisten tiedotusvälineiden kautta.

Lopšengassa 8.8.2010

Leiriin osallistuvat järjestöt:

Aetas (Arkangelin alue)
Priroda i Molodezh (Murmanskin alue)
SPOK (Karjalan tasavalta)
Kulttuurikeskus "Pomorskoe vozroždenie" (Arkangeli)
Center for Independent Sociological Research (Pietari)
Venäjän maantieteellisen seuran osasto (Vologda)
Luonto-Liitto
Suomen luonnonsuojeluliitto