Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / LUONTO-LIITTO HUOLISSAAN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TOIMIVUUDESTA

LUONTO-LIITTO HUOLISSAAN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TOIMIVUUDESTA

Julkilausuma 22.3.2005

LUONTO-LIITTO HUOLISSAAN MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TOIMIVUUDESTA

Kaavahankkeita leimaa vaihtoehdottomuus

Hämeenkyrössä kokoontunut Luonto-Liiton valtuusto esittää huolensa maakuntaliittojen ja kuntien maankäytön suunnittelun epäkohdista. Erityisesti luonto- ja virkistysarvot sekä historialliset ja maisemalliset arvot jäävät edelleen muiden intressien jalkoihin.

Riittävien selvitysten teko ja ympäristövaikutusten kunnollinen arviointi laiminlyödään tällä hetkellä lähes systemaattisesti maakuntakaavoituksessa, vaikka maankäyttö- ja rakennuslain 9 § näitä edellyttää.

Hyvä esimerkki on Uudenmaan maakuntakaava, jossa esitetään lukuisia taajama-alueiden laajennuksia metsä- ja virkistysalueille ilman selvityksiä alueiden luontoarvoista. Vastaavasti Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetään turvetuotantovarauksia noin kahdellekymmenelle keskeisiltä osin luonnontilaiselle suoalueelle ilman kunnollisia suokohtaisia selvityksiä.

Myös valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osoittautuneet heikommiksi maankäytön ohjaajiksi kuin on toivottu. Tämä näkyy esimerkiksi turvetuotannon ohjaamisessa sekä pohjavesien suojelun laiminlyönnissä Kanta-Hämeen maakuntakaavassa.

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteet eivät ole toteutuneet toivotussa laajuudessaan myöskään kuntakaavoituksessa. Kuntalaisille ja muille osallisille ei edelleenkään tarjota riittäviä osallistumismahdollisuuksia. Lausuntokierroksille tulevat kaavaluonnokset ovat niin pitkälle virkamiestyönä valmisteltuja, ettei niihin ole käytännössä enää mahdollista vaikuttaa. Useimpia kaavahankkeita leimaa myös vaihtoehdottomuus eli osallisille esitetään vain yksi vaihtoehto, jota voidaan pienessä mittakaavassa jalostaa.

Nuorten aktivoimiseen tulisi Luonto-Liitton valtuuston mielestä kiinnittää erityistä huomiota. Tulevien asukkaiden toiveet, tarpeet ja arvot jäävät usein virallisissa lausunto- ja osallistamismenettelyissä aliedustetuiksi.

Hyvä maankäytön suunnittelu vaatii aikaa, selvityksiä ja osallistamista. Se, mikä ajassa ja rahassa hävitään, voitetaan usein laadussa, toteuttamiskelpoisuudessa ja demokratiassa, Luonto-Liiton valtuusto muistuttaa.

Luonto-Liitto on vuonna 1943 perustettu lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Luonto-Liiton tavoitteena on vaikuttaa yhteiskuntaan siten, että luonnon monimuotoisuus säilyy ja luonnon itseisarvo tunnustetaan.

Lisätiedot:

Metsävastaava Juho Kytömäki, 040 841 7501, juho.kytomaki@luontoliitto.fi
Suojeluasiantuntija Keijo Savola, (09) 684 44 214, savola@sll.fi


http://www.luontoliitto.fi

Luonto-Liitto valitti Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakuntakaavoista alkuvuodesta 2005. Valitukset luettavissa nettisivuilla
http://www.luontoliitto.fi/metsa/lausunnot