Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Luonnonsuojelujärjestöjen vetoomus Puolangan Liperisuon hakkuiden keskeyttämiseksi

Luonnonsuojelujärjestöjen vetoomus Puolangan Liperisuon hakkuiden keskeyttämiseksi

Vastaanottajat:
Metsähallitus/Pohjanmaa
Metsähallitus/Tikkurila
Ympäristöministeriö

Asia: Liperinsuon ympäristöarvometsän hakkuiden keskeyttäminen


6.2.2008

Allekirjoittaneet järjestöt vaativat Metsähallitusta välittömästi keskeyttämään hakkuut Puolangan ja Utajärven kuntien alueella sijaitsevan Liperinsuon ympäristöarvometsässä.

Perustelut


Liperinsuo on luonnonsuojelullisesti merkittävä alue ja ensisijaisia kohteita Pohjanmaalla, kun Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSO II:n velvoittamaa valtionmaiden lisäsuojelua aletaan toteuttaa.

Liperinsuo on niin sanotulla METSO-alueella arvokas vanhojen metsien ja maisemallisesti hienojen luonnontilaisten soiden muodostama erämainen kokonaisuus, josta löytyy yleisesti METSO-toimintaohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisia kankaita, korpia sekä uhanalaislajistoa. Alueen arvoa lisää yhteys Liperinsuon eteläpuolella sijaitsee Sarvisuo–Jerusaleminsuon soidensuojelualueeseen.

Myös Metsähallitus on pitänyt Liperinsuon aluetta luonnonsuojelullisesti arvokkaana. Konkaan alue-ekologisessa suunnitelmassa vuonna 2000 se todettiin suunnittelualueen yhdeksi luonnontilaisimmaksi kohteeksi yhdessä Saarijärven vanhojen metsien suojelualueen kanssa. Konkaan alue-ekologisessa suunnitelmassa Liperinsuon alueesta toistasataa hehtaaria oli luokiteltu luontokohteiksi.

Myöhemmissä METSO -inventoinneissa Metsähallitus on löytänyt alueelta noin 80 hehtaaria METSO-kriteerit täyttäviä kuvioita ja luokitellut 90 hehtaaria monimuotoisuuden lisäämisalueiksi. Lisäksi luonnonsuojelujärjestöjen lyhyiden inventointien tuloksena alueelta on löytynyt lisää METSO-kriteerit täyttäviä kuvioita.

Luonnonsuojelujärjestöt esittivät vuonna 2007 Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman (LVS) uudistamisen yhteydessä Liperinsuosta 2200 hehtaarin suojelualuetta sen METSO-alueen mittakaavassa merkittävien metsiensuojeluarvojen sekä luonnontilaisten soiden vuoksi.

Suojelualueen sijaan Metsähallitus perusti vuonna 2007 Liperinsuosta ympäristöarvometsän. Metsähallituksen Metsätalouden ympäristöoppaan mukaan ympäristöarvometsät ”on yleensä perustettu tukemaan olemassa olevia suojelualueita.” Lisäksi niiden ”käyttö tulee suunnitella omana prosessinaan”, toisin sanoen alueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma.

Tavanomaisesta käytännöstä poiketen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta ei tullut kommentointipyyntöä luonnonsuojelujärjestöille eikä näille toimitettu siitä edes valmista versiota, vaikka Liperinsuon hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut Metsähallitukselta eilen saamamme tiedon mukaan jo joulukuussa 2007. Julkaisua ei ole edelleenkään julkisesti saatavilla. Kyseinen HKS toimitettiin erillisestä pyynnöstä maanantaina 4.2. Luonto-Liitolle sähköpostitse.

Luonto-Liiton metsäryhmä kävi sunnuntaina 3.2 Liperinsuolla, jolloin paljastui, että ympäristöarvometsän luonnontilaisille soille on tehty noin 7 kilometriä talviteitä ja suunniteltu leimikoita ympäristöarvometsän länsiosiin, yleisesti myös vuoden 2000 alue-ekologisen suunnitelman luontokohteille sekä Piltunginjoelle erittäin lähellä jokiuomaa.

Erityisen huonona hallintomenettelynä voi pitää sitä, että luontojärjestöjen suojelualueeksi esittämälle Liperinsuolle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma sekä suunniteltu mittavat hakkuut ilman, että järjestöillä on ollut todellisia vaikutus- ja kommentointimahdollisuuksia niihin.

Hakkuiden ajankohtaa voi pitää muutoinkin erityisen harkitsemattomana, koska METSO II –ohjelma on joka tapauksessa tuomassa lisäsuojeluvelvoitteita myös valtionmaille.

Allekirjoittaneet järjestöt vaativatkin Metsähallituksen sidosryhminä aitoa vaikuttamismahdollisuutta Liperinsuon sekä Itämäen ympäristöarvometsien hoito- ja käyttösuunnitelmiin sekä menossa olevien hakkuiden välitöntä keskeyttämistä.

Risto Mustonen
metsävastaava, Luonto-Liitto

Teppo Rämä
Luonto-Liiton Pohjois-Suomen piiri

Risto Sulkava
puheenjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto

Matti Liimatainen
metsävastaava, Greenpeace

Merja Ylönen
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry

Inventointiraportti, Puolangan Liperinsuo 25.7.2006 (Teppo Rämä)