Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Luonnonsuojelujärjestöjen esitys UPM:lle Virtain Nevajärven suojelemiseksi

Luonnonsuojelujärjestöjen esitys UPM:lle Virtain Nevajärven suojelemiseksi

Vastaanottaja: UPM-Kymmene

ASIA: VIRTAIN NEVAJÄRVEN ARVOKKAAN METSÄALUEEN SUOJELU


Esitämme, että UPM-Kymmene suojelee Pirkanmaalla Virtain Saariskylässä sijaitsevan Nevajärven metsäalueen (ks. karttaliite). Alue on yhtiön omistuksessa.

Vetoamme UPM-Kymmeneen, että se kantaisi Suomen perustuslakiinkin kirjattua vastuuta luonnon monimuotoisuudesta ja suojelisi alueen ilman korvausta. Ehdotamme, että yhtiö suojelisi alueen joko yksityisenä luonnonsuojelualueena tai lahjoittaisi sen valtiolle suojelutarkoituksiin.

Jos yhtiö katsoo suojelun ilman korvausta mahdottomaksi, esitämme, että se ryhtyy neuvotteluihin valtion kanssa suojelukorvauksista sopimiseksi.

Taustatietoja


UPM omistaa Virtain Saariskylässä, noin 7,5 kilometriä Virtain keskustasta koilliseen, metsän, joka on luontoarvoiltaan huomattavan edustava. Metsäalue rajautuu idässä Nevajärven takaisiin nuoriin metsiin, pohjoisessa ojitettuun ja avohakattuun Linjanevaan, lännessä metsäautotiehen ja taimikkoon sekä etelässä hakkuuaukeaan ja nuoreen metsään. Arvokas alue – metsän ja ojittamattoman suon kokonaisuus – on noin 25 hehtaarin kokoinen. Metsäaluetta kutsutaan tässä esityksessä Nevajärven metsäalueeksi tai Nevajärven metsäksi.

Suojeluesityksen perustelut


Nevajärven metsät ovat varttuneita ja vanhoja, pääosin kuusivaltaisia tuoreita ja soistuneita kankaita. Ylävämmillä paikoilla valtapuuna on mänty. Koivuja alueella kasvaa kuitenkin huomattavan paljon, joten metsän ilme on kauttaaltaan sekametsämäisen rikas. Puuston ikä- ja kokorakenne on luonnollisen vaihteleva, sillä alikasvosta ei ole juuri raivattu eikä ylispuustoonkaan ole kajottu aikoihin. Lahopuuta on monessa muodossa: mänty- ja koivupökkelöitä, keloja, lenkoja, maapuita ja vanhoja palokantoja. Kuusivaltaisissa osissa kuusilahopuuta on kohtalaisen paljon.

Metsän linnustollisia luontoarvoja edustavat mm. pohjantikka ja metso, jonka kanta on vahva. Enimmillään kukkoja on nähty seitsemän, mikä kertoo metsän kyvystä ja potentiaalista ylläpitää pohjoisen havumetsävyöhykkeen harvinaistuvaa tyyppilajistoa. Sekä pohjantikka että metso on luokiteltu valtakunnallisesti silmälläpidettäviksi. Ne ovat taantuneet voimakkaasti etenkin eteläisessä Suomessa.

Alueen länsiosan poikki virtaa suurten kuusten varjostama puro luonnonuomassa. Pääosa alueen kosteikoista sijaitsee idässä Nevajärven lähellä: järven rannoilla on isovarpurämettä ja lounaispuolella avointa tupasvillarämettä. Avoimen suon laiteilla on havaittu pesivän pohjansirkun ja itse suolla kurjen. Vielä vuonna 1997 paikalla on todettu riekkokoiraan reviiri. Havainto korostaa osaltaan sitä, että alueen rakenne on ekologisesti monimuotoinen: metsäpeite, johon – mm. juuri riekolle suotuisasti – tuovat vaihtelua avoin suo ja lampi. Riekko on Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalainen. Lajin levinneisyysalueen eteläraja on kivunnut jatkuvasti kohti pohjoista elinympäristöjen tuhoamisen ja heikkenemisen myötä.

Merkittävin Nevajärvellä pesivä laji on kaakkuri, joka kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin. Se on pesintäaikaan altis häiriöille. Nevajärvi on tällä hetkellä Virtain ainoa järvi, jolla kaakkuri tiettävästi pesii säännöllisesti. Kaakkurin kokonaiskanta Pirkanmaalla on 50-60 paria.

Nevajärvi muodostaa kaakkurilampineen, soineen ja metsineen nykyoloissa arvokkaan ja poikkeuksellisen kokonaisuuden. Myös kuukkelille metsä on ihanteellinen, mutta toistaiseksi lintuja ei ole todettu. Viimeisin tietoon tullut kuukkelihavainto lähialueilta on vuodelta 1990 Tiravinjärven pohjoispäästä, josta on Nevajärven metsään matkaa reilu kilometri. Vaikka Nevajärven metsän lähiympäristö on enimmäkseen aukkoja ja taimikkoja, periaatteessa esimerkiksi Virtain Riponevan tienoon kuukkelireviireiltä voisi lintuja löytää Nevajärvelle.

Kuukkeli on luokiteltu koko maassa silmälläpidettäväksi ja Etelä-Suomessa alueellisesti uhanalaiseksi lajiksi. Nevajärven metsä on siten sijaintinsakin puolesta säilyttämisen arvoinen; se tarjoaa lähitienoon kuukkeleille potentiaalisen levittäytymiskohteen. Pirkanmaalla kuukkeli on äärimmäisen uhanalainen. Riponeva on lajin viimeinen ”lähdealue” maakunnassa. Lähdealueen läheiset, kuukkelille soveliaat metsät, kuten Nevajärven metsä, tulisi viipymättä suojella.

Nevajärven metsässä on oivalliset puitteet marjastukseen, sienestykseen ja luontoretkeilyyn. Luonnontilaisen kaltaisella metsällä, ojittamattomalla suolla ja mökittämättömällä Nevajärvellä on myös kulttuurista merkitystä. Tällaisia alkuperäisestä maisemasta muistuttavia paikkoja on Suomessa enää vähän, maan eteläosassa äärimmäisen vähän.

Johtopäätökset


Luonto- ja muiden arvojensa sekä sijaintinsa vuoksi Nevajärven metsäalue olisi saatava suojeluun. Esitämme, että UPM suojelee alueen pysyvästi kaikilta metsätalouden toimenpiteiltä korvauksetta, hyvän tahdon ja luontomyönteisen suhtautumisen osoituksena.

Pyydämme kirjallista vastausta suojeluesitykseemme (yhteystiedot seuraavalla sivulla).

Tampereella 12.2.2008

Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Risto Sulkava, puheenjohtaja
Luonto-Liitto ry
Petra Yliportimo, pääsihteeri
Suomen luonnonsuojeluliiton
Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry
Timo Tamminen, puheenjohtaja
Reetta Salminen, sihteeri
Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys ry
Petri Seppälä, puheenjohtaja
Suomenselän lintutieteellinen yhdistys ry
Jouni Lamminmäki, puheenjohtaja
Virtain luonnonsuojeluyhdistys ry
Riikka Eromäki, puheenjohtaja
Luonto-Liiton Hämeen piiri ry
Kaisa Tolvanen, puheenjohtaja
Ikimetsän ystävät ry
Panu Kunttu, puheenjohtaja
Anni Kytömäki, sihteeri

Lisätietoja:
Rainer Mäkelä (Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys), p. 040 530 8957, makela.rainer(@)gmail.com

Kuvia Nevajärven alueelta

LIITTEET


Kartta 1: Nevajärven lähikartta, suojeluun esitetyn alueen rajaus
Kartta 2: Nevajärven alueen sijainti suhteessa Virtain keskustaan

JAKELU 1

UPM-Kymmene
- toimitusjohtaja Jussi Pesonen
- johtaja Päivi Salpakivi-Salomaa

UPM-Kymmene Metsä
- metsäpäällikkö Sixten Sunabacka
- ympäristöpäällikkö Timo Lehesvirta
- maankäyttöpäällikkö Matti Hyytinen

JAKELU 2 (tiedoksi)

Ympäristöministeriö
- luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen
- luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen
- ympäristöneuvos Mikko Kuusinen

Pirkanmaan ympäristökeskus
- ylitarkastaja Auli Suvanto

Pirkanmaan metsäkeskus
- metsäluontoneuvoja Jukka Ruutiainen