Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Luonnonsuojelujärjestöjen esitys Kivimäensalon suojelemiseksi

Luonnonsuojelujärjestöjen esitys Kivimäensalon suojelemiseksi

6.2.2007 Kivimäensalon suojeluesitys

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace

Asia: Luonnonsuojelujärjestöjen esitykset Kivimäensalon alueelle perustettaviksi suojelu- ja ympäristöarvometsiksi

Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace ja Luonto-Liitto esittävät Metsähallitukselle 11 uuden suojelumetsän ja vähintäänkin kolmen ympäristöarvometsän perustamista valtion omistamalle Kivimäensalon metsäalueelle. Alueet sijaitsevat Leppävirran, Joroisten ja Pieksänmaan kunnissa ja niiden suojelupäätökset on tarkoituksenmukaista tehdä juuri käynnistyvän Itä-Suomen luonnonvarasuunnitelman tarkistamisen yhteydessä. Toivomme lisäksi Metsähallituksen jäädyttävän metsänhakkuut esityksiin sisältyvillä alueilla luonnonvarasuunnitelman tarkistamisen ajaksi. Nyt tehty esitys korvaa Suomen luonnonsuojeluliiton 11.8.2006 tekemän suppeamman esityksen.

Samalla esitämme Ympäristöministeriölle ja Maa- ja metsätalousministeriölle sitä, että ministeriöt osaltaan huolehtivat siitä, että Kivimäensalon kaltaiset luontoarvoiltaan merkittävät valtion omistamat metsäalueet huomioidaan täysimääräisesti Etelä-Suomen metsiensuojeluverkostoa kehitettäessä.

Etelä-Savon ja Pohjois-Savon rajaseudulla sijaitsevan Kivimäensalon aluekokonaisuuden pinta-ala on yli 100 neliökilometriä. Aluekokonaisuuteen sisältyvät Natura 2000-ohjelmassa mukana olevat Sorsaveden rantojensuojeluohjelma-alue sekä kuusi erillistä metsiensuojelualuetta. Tehdyistä hakkuista huolimatta Kivimäensalon alueella on säilynyt suojelualueiden ulkopuolella merkittäviä määriä luonnonsuojelubiologisesti arvokkaita vanhoja mänty- ja kuusimetsiä sekä muita arvokkaita luontokohteita. Vain osa näistä arvokkaista metsäalueista on huomioitu alueen ekologisessa verkostossa tai alueen METSO-ratkaisuissa. Usein arvokkaista kokonaisuuksista on huomioitu arvokkaina luontokohteina vain yksittäisiä kuvioita tai pienkohteita (mm. rakkakivikot).

Luonnonsuojelujärjestöjen alueen suojelemattomissa metsissä vuonna 2006 teettämien lajistoselvitysten (kääväkkäät) sekä alueelta aikaisemmin kertyneiden kovakuoriaistietojen perusteella Kivimäensalon alueella on säilynyt eteläboreaalisen vyöhykkeen oloissa huomattavan edustavaa vanhan metsän lajistoa. Lajisto on myös erittäin monipuolista eli alueella on huomattavaa merkitystä niin mänty-, kuusi- ja haapalahopuusta kuin palaneesta puusta riippuvaiselle lajistolle. Alueen talousmetsien arvoa suojelun kannalta nostaa haavan silmiinpistävän korkea määrä.

Kivimäensalon alueelta on löydetty hyvin alustavien selvitysten perusteella yli 50 valtakunnallisesti uhanalaista tai silmälläpidettävää, lahopuusta riippuvaista kääväkäs-, kovakuoriais- tai ludelajia. Alueelta havaittujen lajien joukossa on myös puolen tusinaa luonnonsuojelulain 47 §:n mukaista erityisesti suojeltavaa lajia. Uhanalaisen ja vaateliaan kääväkäslajiston osalta alueen suojelemattomat talousmetsät ovat valtakunnan tasolla rinnastettavissa esimerkiksi Pyhä-Häkin ja Koloveden kansallispuistojen metsiin. Vaateliaan mäntylajiston osalta Järvi-Suomesta ei tunneta toista yhtä edustavaa aluetta.
Kivimäensalon alue kuuluu selvästi valtakunnallisesti tärkeisiin metsiensuojelun kehittämisalueisiin. Se on sellainen alue, jossa on kustannustehokasta lisätä suojelumetsien alaa sekä tehdä muitakin monimuotoisuuden lisäämistoimia (ennallistaminen, luonnonhoidolliset kulotukset ja poltot) normaalia laajemmassa mitassa.

Nyt tehdyssä esityksessä alueelle esitetään perustettavaksi yhtätoista uutta suojelumetsää. Monet suojelumetsäehdotukset ovat vanhoja metsiä, jotka liittyvät suoraan olemassa oleviin suojelualueisiin, mikä korostaa niiden merkitystä.

Alueelle esitettyjen ja kartoille rajattujen ympäristöarvometsien (3 kpl) tärkein tehtävä on toimia suojelualueiden tukialueena sekä edistää metsäisten suojeluydinten kytkeytyneisyyttä. Ympäristöarvometsille tulisi laatia erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa määritettäisiin hakkuiden ulkopuolelle jäävät alueet, ennallistettavat kohteet sekä toimet, joilla alueilla turvataan vaikkapa haavasta ja palaneesta puusta riippuvaisen lajiston edellyttämät jatkumot. Lisäksi ympäristöarvometsän perustamista tulisi harkita Leppävirran puolella sijaitsevien Putaanlampien, Levämäen ja Muurainsuon suojelumetsäehdotusten sekä Metsälän Natura-alueen väliselle alueelle.

Kivimäensalon suojelualueverkoston kehittäminen sekä ympäristöarvometsien perustaminen luonnonsuojelujärjestöjen esittämällä tavalla kolminkertaistaisi suojeltujen vanhojen metsien määrän Kivimäensalon alueella. Se vahvistaisi erityisen selvästi useita erillisiä metsiensuojelualueita sekä parantaisi alueen metsien kytkeytyneisyyttä. Käytännössä esitykset yhdistäisivät suojelu- ja ympäristöarvometsien ketjulla Ahvenisenmäen suojelualueen sekä Sorsaveden Natura-alueen toisiinsa.

Luonnonsuojelujärjestöjen esityksen toteuttaminen tukisi osaltaan myös Savonmuan Inarina luontonsa jylhyyden ja alueen kivisyyden takia tunnetun Kivimäensalon matkailukäytön lisääntymistä. Kivimäensalon alue on jo nykyisin tärkeä alue monille matkailuyrittäjille. Tärkeä osasyy alueen vetovoimaisuuteen ovat alueen vanhat metsät.

Liitteessä olevassa kuvausosassa on kuvattu kunkin suojelu- ja ympäristöarvometsän luonne ja tärkeimmät lajisto- ja luontoarvot. Tarkempia tietoja useimpien alueiden luonteesta löytyy muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton elokuussa 2006 metsähallitukseen toimittamasta muistiosta.

Helsingissä 6.2.2007
Eero Yrjö-Koskinen
Toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliitto     Petra Yliportimo
Pääsihteeri
Luonto-Liitto     Matti Liimatainen
Metsäkampanjavastaava
Greenpeace

Vastaanottajat:
Metsähallitus: Markku Vainio, Arto Kammonen, Tuula Kurikka, Juha Laitila, Jari Lassila, Esko Maukonen, Seppo Manninen
Maa- ja metsätalousministeriö: Mikko Peltonen
Ympäristöministeriö: Ilkka Heikkinen, Pekka Salminen, Mikko Kuusinen

Tiedoksi:
Metsähallitus: Aulikki Alanen, Petri Heinonen, Hannu Jokinen, Jyrki Kangas
Etelä-Savon ympäristökeskus: Jukka Välijoki
Pohjois-Savon ympäristökeskus: Anne Grönlund
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri: Eeva Taimisto
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri: Marja Tenhunen
Stora Enso: Matti Karjula, Pekka Kallio-Mannila
Kuopion luonnontieteellinen museo: Pertti Renvall
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys: Atte von Wright
Suomen ympäristökeskus: Kimmo Syrjänen, Raimo Virkkala

Liitteet
Liite 1. Lyhyet kuvaukset suojelu- ja ympäristöarvometsiksi esitettävistä alueista (word-dokumentti)
Liite 2. Kartat ehdotetuista suojelu- ja ympäristöarvometsistä
Liite 3. Valokuvia alueelta