Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavan 4.vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksesta

Lausunto Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavan 4.vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksesta

[lähetetty 14.3.2013]

 

Luonto-Liitto
Annankatu 26 A
00100 Helsinki

 

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2
80100 Joensuu

 

Asia: Lausunto Pohjois-Karjalan vaihemaakuntakaavan 4.vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) luonnoksesta

 

Luonto-Liitto kiittää Pohjois-Karjalan maakuntaliittoa pyydetystä lausunnosta ja toteaa lausuntonaan seuraavaa.

 

Maakunnalliset ja valtakunnalliset luonnonsuojelutarpeet

Tulevassa 4.vaihemaakuntakaavassa on mielestämme perusteltua tarkastella myös maakunnallista suojeluverkostoa. Tältä osin viittaamme valtakunnallisten suojelujärjestöjen (BirdLife Suomi, Greenpeace, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF) loppuvuodesta 2012 julkaisemaan mittavaan suojeluesitykseen: http://wwf.fi/maapallomme/metsat/kansallisomaisuus-turvaan

Esityksessä on mukana Pohjois-Karjalasta 67 kohdetta. Kohteissa on mukana monia luontoarvoiltaan alueellisesti tai jopa valtakunnallisesti arvokkaita metsä-, suo- ja vesistöalueita, jotka olisi perusteltua huomioida myös maakuntakaavassa. Kohteissa on mukana myös useita alueita, joilla on selvää seudullista luontomatkailupotentiaalia. Osalla alueista (mm. Ruunaan retkeilyalueelle esitetyt suojelumetsät, Nurmeksen Kukkoharjun alue) on myös huomattavaa merkitystä virkistyskäytölle.

Vaikka yllä mainitun suojeluesityksen kohteet painottuvatkin tulevan kaavan päävaikutusalueen ulkopuolelle, on esityksessä mukana 15 kohdetta myös Kontiolahden, Liperin ja Outokummun alueelta. Toivomme maakuntaliiton osaltaan edistävän näiden kohteiden suojeluarvojen säilymistä. Ensi sijaisesti tämän toivotaan tapahtuvan SL- tai luo-merkinnöillä, toissijaisesti välttämällä muuttavan maankäytön ohjaamista kyseisille kohteille.

 

Muita suojelutarpeita

Tulevassa maakuntakaavatyössä on perusteita ajantasaistaa myös näkemys siitä, mikä on Pohjois-Karjalassa alueellisesti ja valtakunnallisesti arvokasta suoluontoa. Parhaillaan Suomessa laaditaan soidensuojelun täydennysohjelmaa. Luonnonsuojelulain mukaisen suojeluohjelman on tarkoitus valmistua valtioneuvoston hyväksyttäväksi keväällä 2015. Ohjelmaa varten tullaan tekemään myös uusia maastoselvityksiä. Pohjois-Karjalassa selvitykset tullaan pääosin tekemään maastokautena 2014. On mitä luultavinta, että nämä lisäselvitykset tuottavat myös Pohjois-Karjalan soista uutta lisätietoa, joka on perusteltua huomioida myös 4. vaihemaakuntakaavassa (=alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävät suot).

Maakunnan nykyistä soidensuojeluverkostoa kokonaisuutena arvioitaessa kaavan päävaikutusalue (Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi) yhdessä maakunnan eteläosan kanssa erottuu muusta maakunnasta selvästi heikomman soidensuojelutilanteensa takia. Siksi juuri näillä alueilla olisi perusteita kehittää maakunnallista soidensuojeluverkostoa myös 4.vaihemaakuntakaavan yhteydessä.

 

 

Lisätietoja:

- Lauri Kajander, metsävastaava, p. 045 1179 610, sposti: lauri.kajander (ät) luontoliitto.fi

 

 

Luonto-Liiton puolesta,

Helsingissä 14.3.2013

Pia Pässilä
puheenjohtaja

 

Sami Säynevirta
toiminnanjohtaja