Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lausunto Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Luonto-Liitto katsoo, että metsätalouden harjoittaminen olisi kaikilla valtion retkeilyalueilla syytä lopettaa. Alueita on hoidettava puhtaasti luonnonsuojelun sekä retkeily- ja virkistyskäytön ehdoilla.

Retkeilyalueet ovat laajoja yhtenäisiä kokonaisuuksia, joihin kuuluu upeita erämaisia ja luonnonsuojeluarvoiltaan korkeatasoisia luontoalueita. Tällaisten alueiden luonnon ja virkistyskäyttömahdollisuuksien heikentäminen metsätaloudellisilla toimenpiteillä ei ole kokonaisuuden kannalta perusteltua. Osoituksena tämän näkemyksen laajasta kannatuksesta, viime vuosina on perustettu kansallispuistot sekä Teijon että Hossan retkeilyalueille. Myös Kylmäluomassa olisi Luonto-Liiton näkemyksen mukaan ensisijaisesti luovuttava metsätalouskäytöstä kokonaan.

Kiireellisintä on varmistaa, että Kylmäluoman Natura -alueella ei heikennetä suojeltuja Natura -luontotyypin kriteerit täyttäviä kohteita.

Alueen Natura -luontotyyppikartoitus on pääpiirteissään onnistunut tunnistamaan nämä alueet, mistä kiitos. Kartoittamatta on kuitenkin edelleen alueita, joilla on ainakin boreaalisten luonnonmetsien, aapasoiden ja puustoisten soiden luontotyypin kriteerit täyttäviä kohteita. Luonto-Liitto toivoo, että kartoitukset tehdään viipymättä huolellisesti loppuun ja huomioidaan hoito- ja käyttösuunnitelmassa ennen suunnitelman hyväksymistä.

Vähimmäistoimenpide olisi tehdä suunnitelmassa selvästi ilmi, että Natura-kartoituksessa on edelleen puutteita, ja suorittaa kartoitus loppuun mahdollisimman nopeasti (ei vasta metsätaloustoimia suunniteltaessa, kuten nyt on ilmeisesti tarkoitus). Huolellinen etukäteiskartoitus on välttämätöntä jo luonnonsuojelulain noudattamiseksi. Esimerkiksi Hossan Variskankaalla talvella 2011-2012 Natura-luontotyyppeihin kohdistuneiden luonnonsuojelulain vastaisten hakkuiden kaltaisia virheitä ei saa enää tapahtua.

Mikäli retkeilyalueen metsätaloutta aiotaan sen muille käyttömuodoille aiheuttamista haitoista huolimatta jatkaa, vähintään seuraavista toimista olisi huolehdittava:

- aarniosa on jätettävä kokonaisuudessaan kaikkien metsätaloustoimien ulkopuolelle. Aarniosan pirstominen hakkaamalla kuvioita, jotka eivät täytä Natura-luontotyyppien kriteereitä, aiheuttaa haittaa niin luonnonsuojelulle kuin ulkoilukäytöllekin.

- talousosaan on edelleen jätetty ikäluokkakartan mukaan vanhoja, jopa yli 160-vuotiaita metsiä. Kaikki alueen vanhat metsät olisi syytä siirtää aarniosaan ja metsätalouden ulkopuolelle.

- avohakkuista on retkeilyalueella luovuttava. Mikäli metsätaloutta jatketaan, se on syytä tehdä peitteisyyden säilyttävillä hakkuilla, siten ettei hakkuista aiheudu metsälain uudistamisvelvoitetta.

 

LISÄTIETOJA:
- Lauri Kajander, metsävastaava, p. 045 117 9610, sposti: lauri.kajander@luontoliitto.fi

 

Helsingissä

28.4.2017

 

Varpu Määttänen
puheenjohtaja

Leo Stranius
toiminnanjohtaja