Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto Kalevalapuiston sekä eräiden Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitsevien luonnonsuojelualueiden perustamisesta

Lausunto Kalevalapuiston sekä eräiden Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitsevien luonnonsuojelualueiden perustamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto
Kotkankatu 9
00510 Helsinki

Greenpeace
Iso Roobertinkatu 20-22 A
00120 Helsinki

Luonto-Liitto
Annankatu 26
00100 HelsinkiYmpäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto


Lausunto Kalevalapuiston luonnonsuojelualueiden perustamisesta (YM 4/500/2011) sekä eräiden Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitsevien valtion omistamien alueiden muodostamisesta luonnonsuojelualueiksi (YM 5/500/2011)


Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Kalevalapuiston sekä Suomussalmen ja Puolangan luonnonsuojelualueiden perustamiseen liittyen. Lausunto on tehty yhdessä Luonto-Liiton ja Greenpeacen kanssa.

Järjestöt pitävät erittäin tärkeänä sitä, että alueiden arvokkaat vanhat metsät sekä niiden soiden kanssa muodostamat luonnontilaiset mosaiikit saadaan lakisääteisen suojelun piiriin. Olisi myös toivottavaa, että valmistelu tehtäisiin mahdollisimman huolellisesti ja suojelualueisiin saataisiin mukaan arvokkaat luontokohteet kokonaisuudessaan.

Vanhojen metsien suojeluohjelma todettiin aikanaan jo valmistuessaan puutteelliseksi. Vanhojen metsien ja ojittamattoman suoluonnon arvosta luonnon monimuotoisuudelle on tullut sittemmin uutta tietoa, joka entisestään korostaa arvokkaiden metsien suojelun tärkeyttä ja nykyisen suojeluverkon riittämättömyyttä. Vaikka Kainuu ei kokonaisuudessaan kuulukaan ns. METSO-alueeseen, on se kuitenkin metsiensuojeluprosentiltaan vaatimatonta, alle viiden prosentin luokkaa. Metsähallituksen useiden Suomussalmen alueelle 2000-luvulla laatimien alue-ekologisten suunnitelmien mukaan vanhojen metsien määrä on vähenemässä alle kriittisten kynnysten. Tämän kehityksen torjuminen on mahdollista vielä muutamien vuosien ajan.

Ehdotetut muutokset ja lisäykset

1. Esitettyihin suojelualueisiin rajautuvat dialogiprosessin kohteet ja alue-ekologisessa suunnittelussa suojellut metsät liitetään perustettaviin suojelualueisiin

Esityksessä on useita kohteita, joissa joko dialogiprosessissa tai Metsähallituksen alue-ekologisissa suunnitelmissa suojellut metsät liittyvät saumattomasti lakisääteisiin suojelukohteisiin, mutta eivät ole mukana esityksessä lakisääteisiksi suojelualueiksi. Esimerkiksi Malahvian kansallisesti arvokkaasta metsä- ja suokokonaisuudesta on jostain syystä jätetty esityksen ulkopuolelle osa dialogiprosessissa sovituista suojelualueeksi perustettavista tai suojelualueeseen liitettävistä, erittäin arvokkaista vanhoista metsistä.

Lisäksi esitettyihin suojelualueisiin rajautuu kohteita, jotka on dialogiprosessin tuloksena tai muuten siirretty Metsähallituksen päätöksellä metsätalouskäytön ulkopuolelle. Kohteet ovat luontoarvoiltaan usein suojelualueiksi esitettyjen kohteiden arvoja vastaavia sekä sijainniltaan suojelualueverkostoa täydentäviä.

Näiden puutteiden korjaaminen ja yhtenäisten luontokokonaisuuksien saaminen saman voimakkaan suojelustatuksen alle on esitetyissä luonnoksissa ensisijaista.

2. Esitettyjen suojelualueiden täydentäminen muilla arvokkailla alueilla

Ehdotamme lisättäväksi myös joitakin valtion alueita, jotka liittyvät esitettyihin luonnonsuojelualueisiin niitä täydentäen, mutta jotka eivät ole kuulu toteutettaviin suojeluohjelmiin tai dialogiprosessiin. Alueiden luontoarvoja on selvitetty mm. ympäristöjärjestöjen maastoselvityksissä ja ne edustavat Suomusalmen alueen jäljellä olevien vanhojen metsien parhaimmistoa. Esitettyihin alueisiin rajautuu myös luonnontilaisia soita, joiden turvaaminen toteuttaa myös Kansallisen suostrategian linjausta säilyttää valtionmaiden arvokkaat suoluontokohteet (L11.).

3. Hossan retkeilyalueen ja Moilasenvaaran Natura-alueen suojelustatuksen vahvistaminen

Ulkoilulain nojalla perustetuista Hossan retkeilyalueesta ja Moilasenvaaran Natura-alueesta ehdotetaan Kalevalapuiston "luontomatkailukeskusta ja mallialuetta". Alueet muodostavatkin arvokkaan osan Kalevalapuistoa; puustosta noin puolet on iältään yli 120-vuotiasta ja noin 60 % kivennäismaasta on Natura-luontotyyppien mukaista boreaalista luonnonmetsää.

Kalevalapuiston keskuksena tulisi alueiden metsä- ja suoluonnon arvot turvata ulkoilulakia vahvemmin. Nykyisin ulkoilulain puitteissa alueilla harjoitetaan laajasti metsätaloutta, mikä ei edistä alueen merkitystä luonnonsuojelun tai luontomatkailun kannalta, ennemminkin vaarantaa niitä.

Ehdotamme myös Hossan retkeilyalueen ja Moilasenvaaran Natura-alueen liittämistä Kalevalapuistoon luonnonsuojelualueina.

4. Suojelualueiden rajoitusmääräykset

Alueille ei olla asettamassa niitä rajoituksia, mitä luonnonsuojelualain 17 § mahdollistaisi. Muutaman kohteen osalta olisi perusteltua rajoittaa metsästyslain 8 § (vapaan metsästysoikeuden) toteutumista.

Kainuussa on erittäin vähän seutuja luontoharrastajille, missä voisi liikkua pelkäämättä metsästystä syksyisin. Sen sijaan vapaalle metsästykselle on tarjolla suuri osa Kainuun pinta-alasta, myös nyt perustettavien suojelualueiden naapurustossa. Metsästys on luonteeltaan muita maankäyttömuotoja rajoittava, jopa pois sulkeva, ainakin metsästyskausina. Miksi metsästysharrastus siis rankattaisiin suhteettomasti muita luonnonharrastustapoja korkeammalle valtion maille perustettavilla luonnonsuojelualueilla, jossa yleinen etu tulisi huomioida useasta näkökulmasta?

Metsästysrajoitusalueet voitaisiin asettaa ainakin niille kohteille, jotka ovat erityisen tärkeitä kanalinnuille ja/tai metsähanhelle, joiden populaatioiden turvaaminen tulisi olla perustettavien alueiden yksi päätavoitteista. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi:

- Iso Kukkosuo (347 ha)
- Sydänmaanaron luonnonsuojelualue (2171 ha)
- Pahamaailman luonnonsuojelualue (2425 ha)
- Vieremänsuon soidensuojelualue (1254 ha)


Yhteenveto

Edellä mainituista täydennyksistä kohdan 1. esitykset ovat ensisijaisesti huomioitavia. Täydennykset on käytännöllisintä ja loogisinta tehdä nyt perustettavien suojelualueiden perustamisen yhteydessä. Kohdan 2. esitykset ovat myös toteutettavissa vain valtionmailla tehtävien tasesiirtojen avulla ja täydentäisivät Kainuun suojelualueverkostoa merkittävästi.

Lausunnon liitteenä on esitetyt täydennykset karttarajauksina. Vihreällä värillä rajattuna on lausuntopyynnön karttaliitteiden suojelualue-esityksiin ehdotetut täydentävät alueet, jotka ovat joko dialogiprosessin tuloksena tai Metsähallituksen alue-ekologisessa suunnitelmassa jätetty metsätalouskäytön ulkopuolelle ja jotka joko rajautuvat nyt perusteilla oleviin suojelualueisiin tai sijaitsevat niiden välittömässä läheisyydessä. Punaisella rajatut täydennysehdotukset ovat arvokkaita metsä- ja suoalueita, joilla ei toistaiseksi ole sovittua suojelustatusta.

Tässä lausunnossa esitettyjen näkemyksien lisäksi tuemme ja kannatamme myös Vuokin kyläyhdistyksen lausunnossa esitettyjä ehdotuksia liittyen Vienan reittiin, sen kulttuurikohteisiin ja Suomussalmen vienalaiskylien maisema-alueeseen.

Pyydämme samalla mahdollisuutta tavata ympäristöministeriön esityksiä valmistelevia henkilöitä, jotta voimme esitellä ehdotettuja lisäyksiä tarkemmin kartoilla ja ilmakuvilla sekä keskustella erityisesti dialogiprosessin ja muiden valtion arvokkaiden luontokohteiden huomioimisesta suojelualueiden perustamisessa.

Lisätietoja

Sini Eräjää, metsäasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 358 3838, etunimi.sukunimi@sll.fi


Helsingissä, 29.9.2011

Suomen luonnonsuojeluliitto
Risto Sulkava, puheenjohtaja

Greenpeace
Sini Harkki, metsävastaava

Luonto-Liitto
Leo Stranius, pääsihteeriLiitteet

Liite A. Kohdekohtaiset kommentit esitettyihin laajennuksiin (pdf)

Karttarajaukset. Liitteinä lausuntopyyntökohtaisesti (karttaliitteiden numerointi viittaa lausuntopyyntöjen karttojen numerointiin)

HUOM! Tarkempia tietoja lausunnossa esitetyistä rajauksista voi kysellä Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajanderilta (etunimi.sukunimi@luontoliitto.fi).

KALEVALAPUISTO

- Liite 1 Pahamaailma, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 2 Vieremänsuo, dialogikohteita
- Liite 3 Tormuan Pohjanvaara, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 4 Kala-Peuro, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 6 Housuaho, aes-kohteita
- Liite 7 Öllörinsärkkä, aes-kohteita + ei-suojeltuja
- Liite 8 Iso Vaskenvaara, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 9 Rimpisuo, dialogikohteita
- Liite 13 Karsikkovaara-Losolehto, ei-suojeltuja
- Liite 15 Murhisalo, dialogikohteita
- Liite 17 Malahvia, dialogikohteita + ei-suojeltuja


SUOMUSSALMI JA PUOLANKA

- Liite 2 Lohivaara, aes-kohteita
- Liite 4 Huuhkajalehto, aes-kohteita + ei-suojeltuja
- Liite 6 Ilosenkangas, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 8 Itäjärvi, dialogikohteita
- Liite 10 Jylkkyvaara, aes-kohteita
- Liite 12 Mäkilamminvaara, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 13 Pohjanvaara, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 15 Ulkuvaara, dialogikohteita + ei-suojeltuja
- Liite 16 Riuskanselkonen, dialogikohteita + ei-suojeltuja


Lausuntopyyntöaineistot (Ympäristöministeriö):

- Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Kalevalapuiston luonnonsuojelulalueiden perustamisesta (pdf)

- Luonnos valtioneuvoston asetukseksi Kalevalapuiston luonnonsuojelualueista (pdf)

- Luonnos asetusmuistioksi, Kalevalapuisto (pdf)

- Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eräiden Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitsevien valtion omistamien alueiden muodostamisesta luonnonsuojelualueiksi (pdf)

- Luonnos valtioneuvoston asetukseksi eräiden Suomussalmen ja Puolangan kunnissa sijaitsevien valtion omistamien alueiden muodostamisesta luonnonsuojelualueiksi (pdf)

- Luonnos asetusmuistioksi, Suomussalmi ja Puolanka (pdf)

- Kartta asetusluonnoksiin liittyvistä aluerajauksista (pdf)