Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto Itä-Lappiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Lausunto Itä-Lappiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Luonto-Liitto esittää parannuksia Itä-Lappiin perustettavien valtion luonnonsuojelualueiden rajauksiin.
Lausunto Itä-Lappiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista

Kuva: Olli Manninen

Lausuntopyynnön päiväys: 24.6.2015

Dnro: YM3/500/2015

Luonto-Liitto lausuu Itä-Lappiin perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista seuraavaa.

Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan osana julkisen talouden sopeutustoimenpiteitä, että valtion mailla lisätään luonnonsuojelualueita [Sipilän hallitusohjelma: http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82]:

Lisätään Metsähallituksen mailla mahdollisuuksien mukaan soidensuojelupäätöksiä sekä muita luonnonsuojelualuepäätöksiä ja viedään 8 M€ kertarahalla luonnonsuojelualueiksi jo varattujen alueiden suojelutoimet (maanmittaustoimitukset, hoito- ja käyttösuunnitelmat) loppuun. Valtion mailla tehtäviin lisätoimiin liittyen vähennetään luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmäärärahoja.

Toimi vähentää yksityisten suojelualueiden rahoitustarvetta. METSO-suojelupäätöksiä kohdistetaan enemmän MH:n metsätalouden ulkopuolella oleviin kohteisiin.” (Liite 6. Hallituksen päättämät julkisen talouden välttämättömät sopeutustoimet, 27.5.2015; Kohde: Luonnonsuojelualuiden hankinta- ja korvausmenojen karsiminen (35.10.63))

Luonto-Liitto esittää, että lausunnolla olevan asetusluonnoksen liitteenä esitettyjä perustettavien luonnonsuojelualueiden rajauksia korjataan siten, että suoraan perustettaviin alueisiin rajautuvat valtion maiden metsätalouden ulkopuolelle aiemmilla päätöksillä siirretyt alueet rajataan perustettaviin suojelualueisiin mukaan. Tällaisia alueita ovat muun muassa alue-ekogisten suunnitelmien aarnikuviot, ekologiset käytävät sekä jouto- ja kitumaat soveltuvilta osin, sekä palautuvat luontokohteet. Kaikki mainitut alueet ovat jo nykyisin metsätalouden ulkopuolella olevia kohteita.

Perustettaviin suojelualueisiin olisi syytä ottaa mukaan kaikki jäljellä olevat ns. Metsä-Lappi -prosessin yhteydessä metsätalouden ulkopuolelle siirretyt alueet kokonaisuudessan. [http://www.metsa.fi/case-metsa-lapin-metsien-suojelu]

Lisäksi kaikki sellaiset ns. Pohjois-Suomen dialogiprosessin yhteydessä luontopalveluiden taseeseen siirrettäväksi päätetyt ns. D-kohteet (Itä-Lapin alueella yht. 16 aluetta), tulisi perustaa lakisääteisiksi luonnonsuojelualueiksi. Esimerkkeinä tällaisista kohteista ovat dialogiprosessin kohteet 41305 (Koitelainen N: Ruosselkä – Viuvalokuusikko – Ruoskuusikko) ja 42002 (Riskaskama – Kokkovaara – Suksivaara). [http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2007/WZr5JgMPT/trm_2007_10_Pohjois-Suomen_vanhojen_metsien_suojelun_taydentamnen_-_Metsahallituksen_ja_luontojarjestojen_ns._dialogiratkaisun_jatkotoimenpiteet.pdf]

Hallitusohjelman lisäsuojelukirjauksen toteuttaminen nyt suojelualueiden perustamisen yhteydessä olisi kaikin tavoin järkevää, ettei resursseja tarvitse tuhlata samojen alueiden uusiin suojelupäätöksiin myöhemmin hallituskaudella.

Lausunnonantajan kannalta olisi ollut hyvä jos lausunnon liitekartoista olisi käynyt suojelualueeksi aiotun alueen rajauksen lisäksi ilmi myös sekä siihen rajautuvat yksityismaiden suojelualueet että valtion maanomistus.

 

Lisätietoja: Lauri Kajander, metsävastaava, lauri.kajander@luontoliitto.fi, p. 045 1179 610

 

Helsingissä 31.8.2015,


Tuulia Syvänen
vt. toiminnanjohtaja

Luonto-Liitto

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , , ,