Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Lausunto ehdotuksesta laiksi Koloveden kansallispuistosta

Lausunto ehdotuksesta laiksi Koloveden kansallispuistosta

Luonto-Liitto
Annankatu 26 A
00100 Helsinki

Suomen luonnonsuojeluliitto
Kotkankatu 9
00510 HelsinkiYmpäristöministeriö
PL 35
00023 Valtioneuvosto

Lausunto ehdotuksesta laiksi Koloveden kansallispuistosta

viite: lakiehdotus 20.6.2012

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto kiittävät ympäristöministeriötä lausuntopyynnöstä ja esittävät lausuntonaan seuraavaa.

Luonnonsuojelujärjestöt pitävät ehdotettua lakia Koloveden kansallispuistosta ja esitystä kansallispuiston laajentamiseksi erittäin perusteltuna ja tärkeänä. Järjestöt tosin huomauttavat, että esitys poikkeaa metsästyksen osalta muiden Etelä-Suomen kansallispuistojen linjasta.

Kansallispuiston laajentaminen esitetyllä tavalla mannerrannoille on erityisen merkittävää Koloveden alueen vanhojen metsien turvaamisen kannalta. Etenkin Nahkiaissalon alueella säilyneet vanhat metsät ovat luontoarvoiltaan erittäin laadukkaita mm. runsaan lahopuuston takia. Alueilta kerätyn lajistotiedon perusteella Kolovesi onkin todennäköisesti Etelä-Savon arvokkaimpia vanhojen metsien suojelualueita.

Tulevaisuudessa tulisi kehittää etenkin kansallispuiston yhteyksiä ja kytkeytyneisyyttä Kakonsalon Natura 2000 -alueen suuntaan. Alueiden yhdistäminen ei edellyttäisi kovinkaan mittavia lisäsuojelutoimia.

Ehdotetun kansallispuiston alue rajautuu nyt sen itäpuolella luonnonarvoiltaan hyvin merkittävään Kieluan järven alueeseen, jonka liittäminen kansallispuistoon edistäisi osaltaan kytkeytyneisyyttä Kakonsalon järvialueeseen. Kielua-järven alue on pääosiltaan valtion omistuksessa.

Luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ehdottavatkin kansallispuiston täydentämistä Kielua-järven alueella. Täydennysehdotus on esitetty kartalla liitteessä 1.

Kielua-järven alueen suojelulle ja liittämiselle kansallispuistoon on kytkeytyneisyyden parantamisen lisäksi useita muitakin perusteita. Alue on tiettävästi laajin täysin rakentamaton järvi Etelä-Suomen valtion talousmetsissä. Yhtenäistä rakentamatonta rantaviivaa on yli 15 kilometriä, mikä on Etelä-Suomen oloissa ainutlaatuista suojeluohjelmien ulkopuolella. Osa rannoista on luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsää.

Myöskin yksityisessä omistuksessa oleva reilun kilometrin matka järven jyrkkää rantaa on säilynyt rakentamattomana. Yksityisessä omistuksessa oleva osuus ei kuitenkaan tässä vaiheessa sisälly luonnonsuojelujärjestöjen täydennysesitykseen. Mahdollisuuksia sen hankkimiseksi osaksi kansallispuistoa tulisi kuitenkin selvittää, mikäli kansallispuistoa täydennetään Kielua-järven alueella.

Kieluanjärven rantametsien lisäksi järven ympäristössä on luonnonarvoiltaan muita merkittäviä luonnonmetsiä, joista suuri osa on jo suojeltu Metsähallituksen aarnikuvioina ja muina luontokohteina. Näiden metsien sekä esitetyn kansallispuiston laajennuksen rajautuvien, mutta sen ulkopuolelle jääneiden Nahkiaissalon vanhojen metsien liittäminen kansallispuistoon olisi perusteltua myös METSO-ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi valtionmailla. Vastaavanlaisia mahdollisuuksia lisätä Etelä-Suomen valtion mailla vanhojen metsien välistä kytkeytyneisyyttä on vähänlaisesti.

Nykyinen kansallispuistoesitys on itäosassa myös rajauksiltaan epäkäytännöllinen. Rajaus menee mutkitellen keskellä valtion maiden metsiä, mikä tekee kiinteistönmuodostuksesta ja puiston merkitsemisestä maastoon työlästä. Puiston rajaaminen noudattamaan paremmin kiinteistörajoja ja teitä olisi perusteltua sekä puiston käytön, että suojeluarvojen turvaamisen kannalta.Helsingissä 22.8.2012

Suomen luonnonsuojeluliitto
Risto Sulkava
puheenjohtaja

Luonto-Liitto
Tuomo Lindholm
puheenjohtajaLisätietoja

Olli Turunen
Suomen luonnonsuojeluliitto
puh. 040 755 3815
olli.turunen@sll.fi

Lauri Kajander
Luonto-Liitto
puh. 045 1179610
lauri.kajander@luontoliitto.fi

Liitteet

Liite 1. Luonnonsuojelujärjestöjen Koloveden kansallispuiston täydennysesitys