Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan linjaukset yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä saivat kannatusta kaupunkiympäristölautakunnalta

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan linjaukset yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä saivat kannatusta kaupunkiympäristölautakunnalta

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja kutsui kaupunkiympäristölautakunnan keskustelutilaisuuteen yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä. Yleiskaavan toteuttamisohjelma ohjaa ja ajoittaa voimassa olevan yleiskaavan toimeenpanoa, erityisesti suurten aluekokonaisuuksien suunnittelujärjestystä ja jatkosuunnittelun ajoitusta. Toteuttamisohjelman tehtävänä on varmistaa, että yleiskaavaa toteutetaan kaupunkistrategian mukaisesti niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Toteuttamisohjelma päivitetään jokaisella valtuustokaudella.

Keskustelutilaisuus järjestettiin maanantaina 17.1.2022 verkkotapahtumana ja paikalla oli kahdeksan lautakunnan edustajaa neljästä eri puolueesta, niin jäseniä kuin varajäseniä. Lisäksi paikalla oli noin kaksikymmentä osallistujaa muun muassa Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksestä, Keskuspuistoryhmästä, Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -liikkeestä ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjasta.

Keskustelutilaisuudessa esiteltiin kampanjan linjausesitys yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä ja käytiin tämän perusteelta vilkas ja moniääninen keskustelu. Lautakunnan edustajat pitivät aloitetta keskustelun käymiseksi toteuttamisohjelman päivittämisestä tervetulleena ja tärkeänä. He olivat myös valmiita tukemaan monia kampanjan esittämiä linjauksia. 

Keskustelua herättivät muun muassa arvokkaiden luontoalueiden kriteerit ja niiden määrittelyn tarve, säästettävien viheralueiden määritteleminen sekä kaavojen uudelleen arvioinnin mahdollisuudet, joista jälkimmäinen koettiin haastavimpana kohtana. 

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja esitti lautakunnalle, että yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittäminen avattaisiin lyhyelle lausuntokierrokselle niin, että ainakin keskeisimmillä asukas- ja ympäristöryhmillä olisi mahdollisuus antaa siitä lausuntonsa.


Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan linjaukset yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä:

  • Toteuttamisohjelmaan kirjataan kaupunkistrategian linjaukset mm. metsäisten ja niittyverkostojen vahvistamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä, luonnonsuojelualueiden lisäämisestä ja lähiluonnon turvaamisesta.

  • Toteuttamisohjelman liitteeseen aluekokonaisuuksista otetaan omaksi kohdakseen rakentamiselta säästettävät metsä- ja niittyverkostot, merelliset ranta-alueet ja kulttuurimaisemat.

  • Toteuttamisohjelmassa ja sen aluekokonaisuuksia määriteltäessä otetaan lähtökohdaksi se, että Helsinkiin on tarkoitus perustaa kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista varten tulee pidättäytyä kaavoittamasta uutta rakentamista Keskuspuiston ja Helsinkipuiston alueelle.

  • Toteuttamisohjelmaan kirjataan periaate, että rakentamista ei kaavoiteta arvokkaimmille luontoalueille, kuten Metso-1 -luokitusta vastaaviin metsiin, uhanalaisille luontotyypeille ja luonnon monimuotoisuuden kannalta muuten tärkeille alueille. Viimeksi mainittuun joukkoon kuuluvat esimerkiksi vihersormet, ekologiset yhteydet sekä laajat, yhtenäiset metsä- ja muut luontoalueet, vaikka niillä ei olisi esimerkiksi merkittävää lajistoa, sillä ne ovat kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukiranka.

  • Arvioidaan uudelleen kaavoja, joissa on osoitettu rakentamista edellä mainituille arvokkaille alueille. Tämän tulisi koskea myös uusimman luontotiedon mukaan luonnon monimuotoisuutta heikentäviä lainvoimaisia kaavoja.


    Lue kokonaisuudessaan linjaukset: http://www.luontoliitto.fi/metsa/ajankohtaista/kaadetaan-kaava-ei-metsaa-kampanjan-linjaukset-yleiskaavan-toteuttamisohjelman-paivittamisesta-2022