Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan linjaukset yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä 2022

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan linjaukset yleiskaavan toteuttamisohjelman päivittämisestä 2022

Helsingin yleiskaavan 2016 ja sen toteuttamisohjelman laatimisen jälkeen on tapahtunut huomattavia muutoksia. Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi tehdyt sopimukset edellyttävät myös kaupungeilta uusia johtopäätöksiä ja niiden mukaisia toimia. Esimerkiksi Suomen Luontopaneeli ehdottaa EU:n uuden biodiversiteettistrategian mukaisesti, että Suomessa otettaisiin tiukan suojelun piiriin kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät sekä yhteensä vähintään 10 prosenttia metsäpinta-alasta kaikissa Suomen maakunnissa. Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa nostetaankin yhä vahvemmin luontokato ilmastonmuutoksen rinnalle. Molemmat nähdään suurina globaaleina ja paikallisina haasteina, joiden lieventämiseksi Helsinkikin tekee osansa. COVID-19 -pandemian aika on korostanut viher- ja virkistysalueiden merkitystä ja lisännyt niiden käyttöä. Jo voimassaoleva kaavoitus ja rakentaminen aiheuttaa kasvavan virkistyskäytön myötä painetta olemassa oleville viheralueille. Nykyinen valtuusto on tehnyt uusia linjauksia metsä- ja niittyverkostojen vahvistamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden, luonnonsuojelun ja lähiluonnon turvaamisesta. Kaupunkistrategiassa on lisäksi sovittu, että Helsingin arvokkaimmille luontoalueille ei enää osoiteta rakentamista, kansallisen kaupunkipuiston valmistelua jatketaan ja Stansvikinkallion asemakaava sekä Kruunuvuoren asemakaavan kumotut osat arvioidaan uudelleen metsäluonnon näkökulmasta. 

Mielestämme uudessa tilanteessa myös yleiskaavan toteuttamisohjelman monia lähtökohtia ja linjauksia on arvioitava uudelleen. Esitämme, että: 

  • Toteuttamisohjelmaan (esimerkiksi lukuun 1) kirjataan kaupunkistrategian linjaukset mm. metsäisten ja niittyverkostojen vahvistamisesta sekä luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä, luonnonsuojelualueiden lisäämisestä ja lähiluonnon turvaamisesta. 
  • Toteuttamisohjelman liitteeseen aluekokonaisuuksista otetaan omaksi kohdakseen rakentamiselta säästettävät metsä- ja niittyverkostot, merelliset ranta-alueet ja kulttuurimaisemat. 
  • Toteuttamisohjelmassa ja sen aluekokonaisuuksia määriteltäessä otetaan lähtökohdaksi se, että Helsinkiin on tarkoitus perustaa kansallinen kaupunkipuisto. Kansallisen kaupunkipuiston perustamista varten tulee pidättäytyä kaavoittamasta uutta rakentamista Keskuspuiston ja Helsinkipuiston alueelle. 
  • Toteuttamisohjelmaan kirjataan periaate, että rakentamista ei kaavoiteta arvokkaimmille luontoalueille, kuten Metso-1 -luokitusta vastaaviin metsiin, uhanalaisille luontotyypeille ja luonnon monimuotoisuuden kannalta muuten tärkeille alueille. Viimeksi mainittuun joukkoon kuuluvat esimerkiksi vihersormet, ekologiset yhteydet sekä laajat, yhtenäiset metsä- ja muut luontoalueet, vaikka niillä ei olisi esimerkiksi merkittävää lajistoa, sillä ne ovat kaupunkiluonnon monimuotoisuuden tukiranka. 
  • Arvioidaan uudelleen kaavoja, joissa on osoitettu rakentamista edellä mainituille arvokkaille alueille. Tämän tulisi koskea myös uusimman luontotiedon mukaan luonnon monimuotoisuutta heikentäviä lainvoimaisia kaavoja. 

Yleiskaavan toteuttamisohjelma linjaa pitkälle kaupunkisuunnittelua. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että asukkailla ja muilla asianosaisilla on mahdollisuus osallistua riittävän varhaisessa vaiheessa kaavoituksen valmisteluun ja suunnitteluun. Esitämme, että kaupunkiympäristötoimiala pyytää yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnokseen lausunnot ainakin keskeisiltä asukas- ja ympäristöjärjestöiltä, kuten Helsingin kaupunginosayhdistykset ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys. Tämä voidaan tehdä varsin nopealla aikataululla, esimerkiksi pyytämällä lausunnot kuukauden kuluessa. Samalla ilmoitamme, että olemme Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjassa kiinnostuneita osallistumaan ja antamaan lausuntomme luonnoksesta.