Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Esitys Meri-Rastilan metsäalueella aloitettujen hakkuiden keskeyttämiseksi ja alueen lakisääteisen suojelun edistämiseksi

Esitys Meri-Rastilan metsäalueella aloitettujen hakkuiden keskeyttämiseksi ja alueen lakisääteisen suojelun edistämiseksi

Vastaanottaja: Helsingin kaupunki


Luonto-Liitto ry ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry esittävät Meri-Rastilan arvokkaalla metsäalueella aloitettujen hakkuiden keskeyttämistä ja alueen suojelua luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena.

Meri-Rastilan metsäalue kuuluu Etelä-Helsingin edustavimpiin metsäisiin luontoalueisiin. Sillä on huomattava merkitystä niin luonnon monimuotoisuudelle kuin virkistyskäytölle.

Esitetty suojelualue muodostuu pääosin luonnontilaisen kaltaisista kangas- ja kalliometsistä, joita monipuolistavat muutamat korpi- ja lehtokuviot. Arvokkaampien kuvioiden joukossa on jonkin verran nuorempia sekä käsitellympiä metsikkökuvioita. Oma erityiskohteensa on alueen pohjoisosassa sijaitseva edustava muinaisrantakivikko, jonka suojelua on esitetty myös Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa (Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2008). Huomattavaa lisäarvoa tuovat myös alueen länsiosan rakentamattomat merenrannat. Meri-Rastilan alue täyttää metsiensä osalta hyvin maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit (Uudenmaan Liitto 2012).

Meri-Rastilan alue on myös lajistollisesti monipuolinen. Alueelta tapaa muun muassa Etelä-Helsingin oloissa monipuolista metsälinnustoa. Erityisen hyvin alueen merkitys vanhoina metsinä nousee esille tarkasteltaessa alueen lahopuulajistoa. Vuonna 2011 tehdyissä kääpäselvityksissä alueelta tehtiin havaintoja peräti 89 kääpälajista, joihin kuuluu yksi vaarantunut, yksi hemiboreaaliselta vyöhykkeeltä hävinneeksi arvioitu laji, kuusi alueellisesti uhanalaista lajia sekä neljä valtakunnallisesti silmälläpidettävää lajia. Helsingistä on vaikea löytää vastaavan kokoista aluetta, jonka kääpälajistollinen rikkaus olisi Meri-Rastilan luokkaa.

Kaupungin aikaisemmissa luontoselvityksissä sekä aluetta koskevissa Etelä-Vuosaaren alue- ja luonnonhoitosuunnitelmissa ei ole täysin ymmärretty Meri-Rastilan luonnontilaisen kaltaisten kangas- ja kalliometsien merkitystä ns. vanhoina metsinä. Tietopohja alueen metsien arvoista on kuitenkin paranemassa, koska kaupunki on teettänyt alueelle vuonna 2011 sekä ns. METSO-inventoinnit (Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit täyttävien metsien kartoitus) että kääpäselvityksen.

Edellä mainittujen tuoreiden selvitysten huomiointimahdollisuuksia heikentää olennaisesti se, että rakennusvirasto on toteuttamassa alueella merkittäviä, ennen näitä selvityksiä päätettyjä metsänhakkuita. Suunnitelluista hakkuista suuri osa sijoittuu suojeltavaksi esitettävälle alueelle. Niiden toteuttaminen heikentäisi olennaisesti monen metsäkuvion luontoarvoja ilman maisema- ja virkistysarvoille koituvia olennaisia hyötyjä.

Suojeluesityksen tehneet järjestöt vaativat kaavailtujen hakkuiden jäädyttämistä, jotta suojeluesitys voidaan asiallisesti käsitellä. Hakkuiden jäädyttäminen alueella on tarpeen myös siksi, että aikalisä mahdollistaa sen, että alueella tehtyjen luontoselvitysten (METSO-ohjelman mukaisten elinympäristöjen selvitys, kääpäselvitys) tulokset voidaan järkiperäisesti huomioida hakkuissa. Monen kuvion osalta luontoselvitysten huomiointi merkitsisi hakkuista pidättäytymistä.

Meri-Rastilan metsän suojelu luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena voidaan toteuttaa tavalla, joka ei haittaisi alueen nykyistä virkistyskäyttöä. Suojelu ei esimerkiksi estä huolehtimista siitä, että alueen ulkoilureitit ovat käyttäjien kannalta toimivia ja turvallisia.

Nyt tehty suojeluesitys sisältää myös luonnonsuojelullisesti arvokkaimmat osat Meri-Rastilan pohjoisosasta, johon laaditaan parhaillaan yleiskaavaa. Aloitteen tehneiden järjestöjen mielestä alueen metsäinen pohjoisosa tulisi säilyttää rakentamisen ulkopuolella. Nyt tehty suojelualoite voidaan kuitenkin käsitellä siten, että ensi vaiheessa tarkastellaan perusteet suojella alueen etelä- ja keskiosa ja vasta myöhemmin tehdään päätöksiä alueen pohjoisosan suhteen.

Meri-Rastilan metsäalueen suojelu laajana ja yhtenäisenä luontoalueena parantaisi olennaisesti Itä-Helsingin mannerrantojen olematonta metsiensuojelualueiden verkostoa. Samalla se takaisi pysyväisluonteisesti arvokkaan ja suositun luonto- ja virkistysalueen arvojen säilymisen ja kehittymisen.Helsingissä 12.3.2012,


Leo Stranius
pääsihteeri
Luonto-Liitto ry


Seppo Vuolanto
puheenjohtaja
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ryLisätietoja:

Lauri Kajander, metsävastaava, Luonto-Liitto, lauri.kajander@luontoliitto.fi, 045-1179 610

Lähteet

Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2008. Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2008-2017. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 16/2008.

Uudenmaan Liitto 2012. Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellamaalla. Uudenmaan Liiton julkaisuja. E111-2012.
Jakelu

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri

Kaupunginhallitus (jäsenet)

Rakennusvirasto (Raimo K. Saarinen, Tiina Saukkonen)

Yleisten töiden lautakunta (jäsenet)

Ympäristökeskus (Kaarina Heikkonen, Raimo Pakarinen)

Ympäristölautakunta (jäsenet)Liite

Esitetty suojelualue kartalla

karttarajaus Google Mapsissa: http://g.co/maps/9ybxb