Sijainti: Pääsivu / Kuntavaaliteesit 2021

Kuntavaaliteesit 2021

Luonto-Liitto toimii ja vaikuttaa ympäristön hyvinvoinnin puolesta myös kuntavaaleissa!

Olemme koonneet ympäristön ja luonnon kannalta tärkeät teemat, joiden edistämiseen tarvitsemme kansalaisvaikuttamisen lisäksi myös poliitikkojen vaikutusvaltaa. Luonto- ja ympäristöarvoilla on tärkeä rooli osana demokratiaa. 

Alla viestimme äänestäjille ja kuntavaaliehdokkaille - viethän viestiä luonnon puolesta eteenpäin!
  

1. YMPÄRISTÖTEKOJA LAUTASELLA

Kasvisruoan osuutta päiväkotien, koulujen ja julkisten palveluiden ruokailuissa pitää lisätä. Kasvisruokailu on ympäristön ja kansanterveyden kannalta tärkeää. Kasviperäisen ruoan hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin eläinperäisen. 

Lapsia ja nuoria ohjataan ympäristökasvatuksen avulla kuluttamaan luonnon kannalta kestäviä sekä terveellisiä tuotteita. Julkisten ruokapalveluiden henkilökunnan kouluttaminen on myös tärkeää, jotta voidaan suunnitella ja kokeilla uusia kasvisreseptejä. 

Ruokahävikki minimoidaan tekemällä yhteistyötä sellaisten tahojen kanssa, jotka pitävät huolta hävikkiruoan hyötykäytöstä. 


2. OIKEUS OLLA OLEMASSA 

Luontokadon pysäyttämisessä kaavoituksella on merkittävä rooli. Rakennushankkeiden ei pidä mennä ohi luontoarvojen. Luontoarvojen turvaamiseksi kaavoituksessa lisätään muun muassa vihervyöhykkeiden ja suojelualueiden määrää. Puistot ja muut yleiset viheralueet suunnitellaan pölyttäjäystävällisiksi. 

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen lisäksi lähiluonnolla on merkitystä myös ihmisten hyvinvoinnin kannalta. 

Villieläimille ja muille lajeille on annettava mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Eläimille on annettava arvo ja oikeus olla olemassa osana ekosysteemiä. 

Ympäristökasvatuksella on tärkeä merkitys vastuullisen ympäristö- ja luontosuhteen kehittymisen kannalta. Ympäristökasvatuksen osuutta on tärkeä korostaa ja vahvistaa osana koulujen ja oppilaitosten opetustoimintaa. 

  


3. HYVINVOINTIA LÄHILUONNOSTA

Lähiluonnon ja -metsien suojeluun ja helppoon saavutettavuuteen on panostettava. Kaupunkien keskustat kerrostaloalueineen suunnitellaan ja rakennetaan luonto edellä niin, että maisema on esteettisesti viehättävä ja virkistävä. Puistojen ja joutomaiden monimuotoisuuteen ja luontotyyppien vaihtelevuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Kaikilla on oltava oikeus luontokokemuksiin ja helppoon ulkoiluun lähiluonnossa.   

Lapsille ja nuorille mahdollistetaan luontotoimintaa kouluissa, päiväkodeissa ja kerhoissa.  Siirtolapuutarhat, yhteisölliset viherpihat ja kaupunkiviljely ovat myös keinoja saada lapset ja nuoret lähelle luontoa. Puhdas ilma sekä luonnollinen ääni- ja valomaisema ovat asioita, jotka on otettava huomioon ympäristösuunnittelussa. 

    


4. RESURSSIT KIERTOON 

Kiertotalous on kuntien taloudellinen valttikortti. Kuntien tulisi tukea kiertotalouteen siirtymistä lisäämällä kiertotaloutta tukevia julkisia hankintoja. Kestävä siirtymä lineaaritaloudesta kiertotalouteen pitäisi sisällään kiertotaloustoimijoiden aktivoimista ja alueen elinkeinoelämän ja asukkaiden kannustamista kiertotalouteen. 

Kunnat ovat merkittävässä roolissa sekä maankäytön suunnittelussa että rakennetun ja tietoinfrastruktuurin käytössä. Ruokapalveluissa tulisi edistää ravinteiden kierrätystä. Kunnissa tulisi edistää palvelupohjaista taloutta materiaalipohjaisen talouden sijaan. Näin kunnan liikevoitot eivät enää syntyisi ylikulutuksesta, ja ennen kaikkea suomalaiset kunnat voisivat olla edelläkävijöitä ympäristökriisin ratkaisemisessa. 

 

5. PÄÄSTÖT ALAS 

Vähäpäästöiseen sähkön- ja lämmöntuotantoon on panostettava, linjassa Suomen hiilineutraaliustavoitteen kanssa. On varmistettava, että siirtymä fossiilisista energiamuodoista, kuten kivihiilestä ja turpeesta, on oikeudenmukainen ja kestävä niin ihmisten, luonnon monimuotoisuuden kuin ilmaston kannalta. 

Joukkoliikenteeseen panostaminen on kaikkien etu. Kävely- ja pyöräilyreittien kehittäminen tukee erityisesti lasten ja nuorten liikkumista ja luo mahdollisuuden liikkua turvallisesti ja vähäpäästöisesti päiväkotiin, kouluun ja harrastuksiin. Joukkoliikenteen reittien ja vuorojen lisääminen vähentää tarvetta yksityisautoilulle etenkin kaupungeissa. 

 

6. METSIEN PUOLESTA 

Metsillä, vesistöillä ja soilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hiilivarastoina. Metsät ja suot on tärkeä nähdä raaka-aineen sijaan luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. 

Metsäohjelmat päivitetään nykypäivään, metsien avohakkuista luovutaan ja metsiä hoidetaan jatkuvan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti. Luontotyyppi- ja lajistokartoitusten avulla arvokkaat suo- ja metsäalueet myös metsätalousalueilla suojellaan. 

Soiden säilyttäminen luonnontilaisena suojelee myös vesistöjä. Uhanlaisia luontotyyppejä ennallistetaan. Kaavoituksen ei saa uhata muitakaan arvokkaita luontokohteita.  

  

Kuntavaalipäivämäärät:

Ennakkoäänestys: 26.5.-8.6.2021
Vaalipäivä: 13.6.2021

Kuntavaalit ovat #ympäristövaalit - muistathan äänestää!