Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ympäristökasvatuksen edellytykset täysin riittämättömät

Ympäristökasvatuksen edellytykset täysin riittämättömät

Ympäristökasvatuksen edellytykset täysin riittämättömät

Luonto-Liitto tiedottaa 21.3.2003

Järjestöt vaativat ympäristökasvatuksen aseman vahvistamista ja esittivät konkreettisia toimenpide-ehdotuksia hallitusohjelmaan kirjattavaksi. Kestävän kehityksen mukainen elämäntapa opitaan ympäristökasvatuksen avulla. Ympäristökasvatuksen asema tämän päivän Suomessa on riittämätön. Kansainvälisten sopimusten, kansallisten ohjelmien ja opetussuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen velvoittavat Suomea: ympäristökasvatus on saatava kiinteäksi osaksi kaikenikäisten koulutusta ja kasvatusta.

Ympäristökasvatuksen edellytykset ovat heikoissa kantimissa, koska ympäristökasvatuksella on heittopussin asema hallinnossa: vastuuta ympäristökasvatuksesta ei ole osoitettu selkeästi millekään ministeriölle, eikä ministeriöissä tai organisaatiossa niitä alempana ole ympäristökasvatuksen vastuuhenkilöitä. Tämä heijastuu ympäristökasvatuksen edellytyksiin mm. päiväkodeissa ja kouluissa, kasvattajien koulutuksessa sekä ympäristökasvatusta toteuttavissa järjestöissä.

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Luonto-Liitto ry
Natur och Miljö ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Valtion ympäristöhallinnon puolesta Anna-Liisa Kiiskinen, Keski-Suomen ympäristökeskus

LISÄTIEDOT:
- Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry, toiminnanjohtaja Kati Vähä-Jaakkola, puh. (09)4541 8150, e-mail

LIITE

Allekirjoittaneiden ehdotus tulevaan hallitusohjelmaan: Ympäristökasvatuksen edellytyksiä parannettava kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Kestävän kehityksen mukainen elämäntapa opitaan ympäristökasvatuksen avulla. Ympäristökasvatuksen asema tämän päivän Suomessa on riittämätön. Kansainvälisten sopimusten, kansallisten ohjelmien ja opetussuunnitelmien tavoitteiden toteutuminen velvoittavat Suomea: ympäristökasvatus on saatava kiinteäksi osaksi kaikenikäisten koulutusta ja kasvatusta.

Allekirjoittaneet tahot vaativat seuraavaa:

Hallinto

* Ministeriöiden (YM, OPM, STM) vastuunjako on selkiytettävä ympäristökasvatuksen osalta.
* Hallintoon (YM, OPM, STM, Alueelliset ympäristökeskukset, kunnat) on saatava lisää henkilöresursseja koordinoimaan ympäristökasvatusta. Näiden vastuuhenkilöiden osaaminen on turvattava koulutuksella.
* Kunnille on osoitettava varoja paikallisen ympäristökasvatustyön turvaamista varten. (Esim. täydennyskoulutus, iltapäivätoiminta, luontokoulutoiminta ja nuorisotyö.)

Perustelut

Tällä hetkellä vastuuta ympäristökasvatuksesta ei ole osoitettu selkeästi millekään ministeriölle, eikä ministeriöissä tai organisaatiossa niitä alempana ole ympäristökasvatuksen vastuuhenkilöitä.

Kasvatus ja koulutus

* Uusien opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden ulottuminen käytäntöön on varmistettava.
* Peruskoulutus. Ympäristökasvatus on saatava pakolliseksi osaksi kaikkien varhaiskasvattajien, opettajien ja nuorisotyöntekijöiden koulutusta.
* Täydennyskoulutus. Kasvattajien mahdollisuus täydennyskoulutukseen on turvattava lisäämällä määrärahoja.
* Koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmien toteuttamiseen tulee osoittaa opetustunteja ja vastuuhenkilöille tulee maksaa korvaus tehdystä työstä.
* Luontokouluja tulee perustaa lisää. Niiden käyttöön tulee antaa lisää tiloja, varoja ja henkilökuntaa.

Perustelut

Ympäristökasvatuksen toteuttaminen on liikaa yksittäisten, innostuneiden opettajien harteilla. Sen vuoksi se on sattumanvaraista ja sirpalemaista. Koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet eivät toteudu. Kestävän kehityksen täydennyskoulutusta saa liian harva. Vain alle kolmasosassa oppilaitoksista on osallistuttu täydennyskoulutukseen ja siitäkin valtaosa on ollut lyhytkestoista. (Opetushallituksen arviointi 3/2001) Opettajankoulutuslaitoksissa ympäristökasvatuksen tilanne on äärimmäisen vaihteleva ja epävakaa. Esimerkiksi Helsingistä valmistuvien luokanopettajien koulutukseen ei tällä hetkellä kuulu pakollisena yhtään opintoviikkoa ympäristökasvatuksen opintoja.

Luontokoulut ovat tärkeitä paikallisia ympäristökasvatuksen osaamiskeskuksia. Suomessa luontokouluja on tällä hetkellä vain n. 20, vaikka kuntia on yhteensä 446. Esimerkiksi Espoossa yksi luontokoulu palvelee lähes neljännesmiljoonaa kuntalaista. Luontokouluissa toimii pääsääntöisesti vain yksi luontokouluopettaja.

Järjestöt ja muut ympäristökasvatusta tukevat tahot

* Järjestöjen toiminnan ja rahoituksen jatkuvuus on turvattava ja niiden resursseja on lisättävä pitkäjänteisesti.
* Lasten ja nuorten luonto- ja ympäristöpainotteisen iltapäivä- ja harrastustoiminnan toimintaedellytykset ja jatkuvuus on turvattava.

Perustelut

Ympäristökasvatustyön vaikuttavuus kolmannella sektorilla on suuri ja järjestöiltä haetaan usein asiantuntemusta myös julkiselle sektorille. Eduskunta totesi valtion vuoden 2002 talousarviossa, että ympäristöjärjestöjen hankkeet saavuttavat tavallisen kansalaisen usein paremmin kuin viranomaistoiminta.

Tällä hetkellä järjestöistä löytyy vahvaa asiantuntijuutta sekä kykyjä ja halua edistää ympäristökasvatusta. Järjestöt toimivat kustannustehokkaasti, mutta toiminta ei voi pitkään jatkua nykyisen laajuisena lyhytnäköisen ja epävarman rahoituspolitiikan vuoksi.

Allekirjoittajat:
Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry
Luonto-Liitto ry
Natur och Miljö ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Valtion ympäristöhallinnon puolesta Anna-Liisa Kiiskinen, Keski-Suomen ympäristökeskus

Kansainväliset sopimukset, jotka velvoittavat Suomea ympäristökasvatuksen toteuttamiseen:
- UNESCO-UNEP: Belgrad Charter (1975)
- UNESCO-UNEP: Tbilisin julistus (1977)
- UNESCO: Thessalonikin julistus (1997)
- YK: Agenda 21-toimintaohjelma (1992)
- EU: Kuudes ympäristöohjelma 2001-2010
- Baltic Agenda 21E (Itämeren maiden opetusministerit, 2001)
- YK: Johannesburgin julistus kestävästä kehityksestä (2002)

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,