Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton lausunto Kaivoslaista

Luonto-Liiton lausunto Kaivoslaista

Helsingissä 6.4.2010
Leo Stranius

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

ASIA: HE 273/2009 vp kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi


Luonto-Liitto kiittää ympäristövaliokuntaa lausuntomahdollisuudesta ja esittää seuraavaa:

Luonto-Liiton mielestä hallituksen esitys kaivoslaiksi on selvä parannus nykytilaan. On hyvä, että uudessa laissa otetaan huomioon sekä malminetsinnän että kaivostoiminnan ympäristönäkökohdat. On ilahduttavaa, että myös kansalaisten oikeudet huomioidaan entistä paremmin.

Ympäristönäkökulmasta kaivoslakia on edelleen mahdollista kehittää mm. seuraavilla muutoksilla:

Soveltamisalasta (2 §) tulee poistaa uraani ja torium radioaktiivisina ja myrkyllisinä. Lisäksi vuolukivi sekä marmori (kalkkikivi) tulee siirtää maa-aineslakiin kalkki- ja serpentiinikallioiden uhanalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymien paremmaksi turvaamiseksi.

Kaivosluvat (4 §) tulisi käsitellä muiden ympäristölupien tapaan aluehallintoviranomaisissa eikä Turvatekniikan keskuksessa, koska aluehallintoviranomaisilla on lupien arviointiin liittyvä osaaminen. TUKESilla ei ole osaamisen lisäksi myöskään alueellista verkostoa lupien hoitamiseen.

Periaatteisiin (6 §) olisi syytä lisätä varovaisuusperiaate ja paras saatavilla oleva tekniikka (BAT).

Etsintätyöhön (7 §) tulee sisällyttää nykyistä tehokkaammat keinot hylätä ympäristölle huomattavia haittoja aiheuttavat hankkeet. Esimerkiksi suojelualueet tulee rajata mahdollisten kaivoshankkeiden ulkopuolelle. Sama koskee myös 46 § malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan esteitä. Pykälässä olisi tärkeää sulkea luonnonsuojelualueet pois.

Koelouhinnan tulee olla etsintävaiheessakin aina luvanvaraista (9 §). Etsinnästä tulee tiedottaa aina ELY-keskuksen ympäristöpuolelle, jotta esimerkiksi uhanalaisten lajien esiintymät voitaisiin turvata (12 §).

Lupahakemuksista ilmoittaminen (40 § ja 58 §) tulisi tehdä paikallisessa sanomalehdessä. Esimerkiksi muotoilu nykyisessä ympäristölainsäädännössä on seuraava: ”Kuulutus on lisäksi julkaistava sähköisesti ja ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.” (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994).

Kaivoslain myöntämisen esteistä (48 §) tulisi ”erittäin” -sanat muuttaa muotoon ”merkittäviä ympäristövaikutuksia” tai ”huomattavia ympäristövaikutuksia”. Lisäksi pykälään tulee palauttaa luonnosvaiheessa ollut hyötyjen ja haittojen vertailu niin, että niitä voidaan tarkastella myös yleisen edun kannalta eikä vain yksityisen yrityksen kannalta.

Kaivosluvan määräaikainen tarkistaminen ja määräaikaisuus (62 §) tulisi tehdä vähintään kymmenen vuoden välein.

Yleiseen siirtymäsäädöksen (178 §) alle tulisi saada kaikki luvat. Muutenkin lain siirtymäsäädösten tulee olla mahdollisimman lyhyitä. Myös konekaivuu Lemmejoella tulee lopettaa mahdollisimman pian.

Korvaukset kohtuullisiksi. Malminetsintäkorvaus (20 euroa hehtaarilta), kullanhuuhdontakorvaus (50 euroa hehtaarilta) ja maanomistajalle maksettava louhintakorvaus (50 euroa hehtaarilta) tulisi olla nyt esitettyä selvästi korkeampi. Valtiolle maksettu valtausmaksu (6,75 euroa hehtaarilta) tulisi edelleen säilyttää.

Hankkeiden koko elinkaaren välilliset ja rahassa mittaamattomat vaikutukset tulisi huomioida nykyistä paremmin. Maisemointi-, seuranta- ja korjausvelvoite tulisi olla selkeämmin yhtiöiden vastuulla.


Luonto-Liitto ry


Pääsihteeri Leo Stranius
puh. 040 754 7371, leo.stranius(ät)luontoliitto.fi

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , ,