Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonto-Liiton kanta metsäbiomassan käyttöön

Luonto-Liiton kanta metsäbiomassan käyttöön

Metsäbiomassan käyttö on sovitettava luonnon reunaehtoihin. Ensisijaista on vähentää energian kulutusta.

Tavoitteet fossiilista polttoaineista luopumisesta  ja uusiutuvan energian osuuden kasvattamisesta ovat hyviä ja kannatettavia. Suomessa ilmastotavoitteet on kuitenkin suunniteltu toteutettavaksi pitkälti metsäenergian käyttöä lisäämällä. Tämä on riski luonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta.On myös syytä huomata, että metsäbiomassa ei ole uusiutuvuudestaan huolimatta ilmastoneutraalia.

Suojelupinta-alan lisääminen turvaa luonnon monimuotoisuutta ja hiilivarastoja

Metsäbiomassan käytössä on huomioitava sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen että metsän energiakäytön ilmastopäästöt. Metsien hakkuupaineita tulisi vähentää nykyisestä tasosta. Nagoyan sopimuksessa Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen tämän vuosikymmenen aikana. 17 % maa-alueista tulee suojella eri kasvillisuusvyöhykkeet kattavana toimivana suojelualueiden verkostona. 

Metsien hiilivarastoja tulisi kasvattaa vähentämällä metsien hakkuupaineita ja rajaamalla  metsäalueita intensiivisen talouskäytön ulkopuolelle.  

Talousmetsien käsittelyyn tarvitaan muutoksia

Puun käytön lisäys pienentää metsien hiilinielua. Ilmastonmuutoksen hidastamisen näkökulmasta metsäenergian käytön merkittävä lisääminen ei ole toimiva ratkaisu, sillä ilmastopäästöjä tulee nykyistä tehokkaammin vähentää jo lähimpien 10-30 vuoden sisällä.

Ensisijaista on vähentää energian kulutusta

Energian kulutuksen vähentäminen on ensisijainen keino energiantuotannon ympäristökuormituksen vähentämiseksi. On siirryttävä hajautettuun kestäviin uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaan energiajärjestelmään. Suomen tulisi luopua kivihiilen poltosta ja turpeen energiakäytöstä vuoteen 2025 mennessä.

Metsien ilmastovaikutuksiin vaikuttaa jossain määrin myös puun käytön korvausvaikutus, kun puulla korvataan suuripäästöisiä materiaaleja esimerkiksi rakentamisessa. Korvausvaikutus ei kuitenkaan vähennä ilmastopäästöjä merkittävästi, mikäli hakkuita samalla lisätään.

Metsäenergiana voidaan hyödyntää hakkuutähteitä ja nuorista metsistä harvennushakkuun yhteydessä poistettavia puita. Metsäbiomassan sijaan tulee nykyistä suuremmassa määrin hyödyntää mm. maatalouden ja ruuantuotannon ohessa ylijääneistä raaka-aineista tuotettuja toisen sukupolven biopolttoaineita. Kantojen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeän järeän lahopuun energiakäytöstä tulee luopua. 

27.04.2016