Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Luonnonsuojelujärjestöt: Lisää valtion maita suojelun piiriin

Luonnonsuojelujärjestöt: Lisää valtion maita suojelun piiriin

Viisi luonnonsuojelujärjestöä esittää metsien ja soiden suojelun
lisäämistä valtion mailla. Järjestöt ovat tänään luovuttaneet
Metsähallitukselle ja ympäristöministeriölle satoja kohteita
sisältävän esityksen suojelualueverkoston kehittämiseksi.

Luonto-Liitto tiedottaa 17.10.2012

WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace
ja BirdLife Suomi ovat rajanneet maastokartoitusten ja muiden
tietolähteiden avulla yli 500 valtion mailla sijaitsevaa metsä- ja
suoaluetta, joita järjestöt esittävät suojeltaviksi.

”Valtio on Suomen suurin maanomistaja. Järjestöjen selvitys osoittaa,
että valtion mailta löytyy edelleen paljon suojelemattomia, arvokkaita
metsiä ja soita. Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon
monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä, ja valtion maat
ovat tässä keskeisessä roolissa”, sanoo metsäasiantuntija Panu Kunttu
WWF Suomesta.

Metsät ovat Suomen tärkein uhanalaisten lajien elinympäristötyyppi:
yli 36 prosenttia uhanalaisista lajeista elää metsissä. Valtion mailla
voidaan parantaa erityisesti lahopuusta riippuvaisten, kangas- tai
suometsissä elävien lajien suojelutilannetta.

”Suojelualueverkoston laatua parantamalla on mahdollista myös hidastaa
ilmastonmuutoksen vaikutuksia, kuten levinneisyydeltään pohjoisten
lajien elinalueen supistumista”, BirdLife Suomen suojeluasiantuntija
Tero Toivanen muistuttaa.


Kohteita kaikista maakunnista


Esityksessään luonnonsuojelujärjestöt listaavat suojelunarvoisia
kohteita valtion mailla Raaseporista Kolariin. Kohteiden
yhteispinta-ala on noin 150 000 hehtaaria. Merkittävässä osassa näistä
kohteista on tehty maastokartoitukset vapaaehtoisvoimin.
Suojeluesityksessä kaikki kohteet on rajattu kartalle.

”Suojeluesitys sisältää kohteita kaikista Suomen maakunnista.
Laajimmat kohteet ovat tuhansien hehtaarien kokoisia metsien, soiden ja vesistöjen muodostamia kokonaisuuksia.Mukana on myös runsaasti pienialaisia
arvokkaita ydinalueita ja suojelualueiden laajennuksia. Huomiota on kiinnitetty sekä luonnonarvoiltaan erityisen merkittäviin kohteisiin että alueisiin,
joilla voitaisiin parantaa nykyisen suojelualueverkoston kytkeytyneisyyttä”, kuvaa metsävastaava Lauri Kajander Luonto-Liitosta.


Järjestöjen esitys on erittäin ajankohtainen, sillä osana
METSO-ohjelman täydentämistä Metsähallituksen on valmisteltava ensi
vuonna esitys valtion maiden uusista suojelukohteista. Monilla
esitetyillä kohteilla on myös merkittäviä soidensuojeluarvoja, mikä
palvelee lähivuosina toteutettavia, valtioneuvoston linjaamia
toimenpiteitä soiden suojelemiseksi.


"Tarvitsemme edelleen lisätoimenpiteitä valtion arvokkaan metsä- ja
suoluonnon turvaamiseksi. Uusien suojelualueiden lisäksi tarvitaan
myös lisää luontokohteita talousmetsiin sekä soiden ennallistamista",
esittää suojeluasiantuntija Sini Eräjää Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Avoimuutta Metsähallituksen toimintaan


Järjestöt vaativat, ettei valtion maiden suojelun potentiaalia
heikennetä sinä aikana, kun METSO:n ja soidensuojeluohjelman
täydennyksiä valmistellaan. Siksi esityksen kohteet esitetään
jätettäväksi hakkuiden ja muiden metsänhoitotoimien ulkopuolelle
ainakin vuoden 2014 loppuun asti.

”Suojelulla on kiire, sillä järjestöjen suojeluesitykseen sisältyvillä
kohteilla tehdään nytkin hakkuita”, sanoo Greenpeacen metsävastaava
Matti Liimatainen.

Järjestöt kehottavat Metsähallitusta myös lisäämään toimintansa
avoimuutta ja esimerkiksi julkaisemaan verkossa ajantasaiset tiedot
valtion maiden alue-ekologisesta verkostosta sekä suunnitelluista hakkuista.

Suojeluesityksestä koostetussa raportissa esitellään tarkemmin
yhdeksän erilaista kohdetta. Raportti ja suojeluesitys
kokonaisuudessaan ovat luettavissa osoitteessa
http://www.wwf.fi/metsat.
Verkkosivuilla on nähtävillä jokaisen alueen
kuvaus, kartta ja mahdolliset valokuvat.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi,
panu.kunttu@wwf.fi, puh. 050 305 5086

Metsävastaava Lauri Kajander, Luonto-Liitto,
lauri.kajander@luontoliitto.fi, puh. 045 117 9610

Suojeluasiantuntija Sini Eräjää, Suomen luonnonsuojeluliitto,
sini.erajaa@sll.fi, puh. 050 358 3838

Metsävastaava Matti Liimatainen, Greenpeace,
matti.liimatainen@greenpeace.org, puh 0400 346 329

Suojeluasiantuntija Tero Toivanen, BirdLife Suomi,
tero.toivanen@birdlife.fi, puh. (09) 4135 3300
Pressmeddelande 17.10.2012

Naturskyddsorganisationerna: Mer statliga marker ska skyddas


Fem naturskyddsorganisationer föreslår att skyddet av skogar och
myrmarker på statens marker ska ökas. Organisationerna har idag
överlämnat ett förslag med hundratals objekt till Forststyrelsen och
miljöministeriet för utvecklingen av skyddsområdesnätverket.

WWF Finland, Naturförbundet, Finlands naturskyddsförbund, Greenpeace
och BirdLife Finland har genom terrängkartläggningar och övriga
informationskällor avgränsat över 500 statliga skogsområden och
myrmarker, som organisationerna föreslår att ska skyddas

”Staten är den största markägaren i Finland. Organisationernas
utredning påvisar att det fortfarande finns många oskyddade,
värdefulla skogar och myrmarker på statens marker. Finland har
förbundit sig att stoppa minskningen av naturens mångfald till år
2020, och statens marker har en central roll i detta”, säger
skogsexpert Panu Kunttu på WWF Finland.

Skogarna är den viktigaste typen av levnadsområde för hotade arter i
Finland: över 36 procent av de hotade arterna lever i skogarna. På
statens marker kan man förbättra skyddssituationen i synnerhet för
arter som lever i mo- eller myrskogar och som är beroende av murket
trä.

”Genom att förbättra kvaliteten på skyddsområdesnätverket är det också
möjligt att bromsa effekterna av klimatförändringen, som minskade
områden för arter med ett nordligt utbredningsområde”, påminner
skyddsexpert Tero Toivanen vid BirdLife Finland.

Objekt i alla landskap


I sitt förslag räknar naturskyddsorganisationerna upp skyddsvärda
objekt på statens marker från Raseborg till Kolari. Objektens
sammanlagda areal är cirka 150 000 hektar. I en betydande del av dessa
objekt har terrängkartläggningen gjorts med frivilliga krafter. I
skyddsförslaget har alla objekt avgränsats på kartan.

”Skyddsförslaget innehåller objekt från alla landskap i Finland. De
största objekten är områden på tusentals hektar som bildas av skogar,
myrmarker och vattendrag. I förslaget finns också många mindre,
värdefulla kärnområden och utvidgade skyddsområden. Man har fäst
uppmärksamhet vid både objekt med särskilt betydande naturvärden och
områden på vilka man kunde förbättra sammanlänkningen i det nuvarande
skyddsområdesnätverket”, beskriver Lauri Kajander, skogsansvarig vid Naturförbundet.

Organisationernas förslag är mycket aktuellt, eftersom Forststyrelsen
som en del i kompletteringen av METSO-programmet under nästa år ska
förbereda ett förslag om nya skyddsobjekt på statens marker. Många av
de föreslagna objekten har också betydande värden för skyddet av
myrmarker, vilket tjänar de kompletterande skyddsåtgärderna för
myrmarker som ingår i statsrådets riktlinjer och som ska genomföras
under de närmaste åren.

”Vi behöver fortsättningsvis ytterligare åtgärder för att trygga
statens värdefulla skogsnatur och myrmarker. Förutom nya skyddsområden
behövs också fler naturobjekt i ekonomiskogarna samt återställande av
myrmarker”, föreslår skyddsexpert Sini Eräjää vid Finlands
naturskyddsförbund.

Öppenhet i Forststyrelsens verksamhet


Organisationerna kräver att man inte försämrar potentialen för skyddet
av statens marker under den tid som kompletteringarna till METSO och
skyddsprogrammet för myrmarker förbereds. Därför föreslår man att
objekten ska lämnas utanför avverkningar och andra åtgärder för
skogsvård åtminstone till slutet av 2014.

”Det är bråttom med skyddet, eftersom avverkningar utförs också nu på
objekt som ingår i organisationernas skyddsförslag”, säger Matti
Liimatainen
, skogsansvarig på Greenpeace.

Organisationerna uppmanar också Forststyrelsen att öka öppenheten i
sin verksamhet och till exempel publicera aktuella uppgifter på webben
om det regionekologiska nätverket och planerade avverkningar på
statens marker.

Mer information:

Skogsexpert Panu Kunttu, WWF Finland,
panu.kunttu@wwf.fi, 050 305 5086

Skogsansvarig Lauri Kajander, Naturförbundet,
lauri.kajander@luontoliitto.fi, 045 117 9610

Skyddsexpert Sini Eräjää, Finlands naturskyddsförbund,
sini.erajaa@sll.fi, 050 358 3838

Skogsansvarig Matti Liimatainen, Greenpeace,
matti.liimatainen@greenpeace.org, 0400 346 329

Skyddsexpert Tero Toivanen, BirdLife Finland,
tero.toivanen@birdlife.fi, (09) 4135 3300

För kännedom till redaktioner:

I rapporten som sammanställts över skyddsförslaget presenteras nio
olika objekt närmare. Rapporten och skyddsförslaget kan läsas i sin
helhet på adressen http://www.wwf.fi/metsat. På webbplatsen finns en
beskrivning, karta och eventuella fotografier av varje område.

kuuluu seuraaviin kategorioihin: , , ,