Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Lausunto ilveksen metsästyksen määräyskirjeluonnoksesta

Lausunto ilveksen metsästyksen määräyskirjeluonnoksesta

Luonto-Liitto tiedottaa 16.11.2010

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 1.11.2010 Dnro 1610/15/2010

Asia: Lausunto ilveksen metsästyksen määräyskirjeluonnoksesta

Luonto-Liitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Suomen ilveskanta on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana ilahduttavasti. Metsästyksellä eteläisestä ja keskisestä Suomesta aikoinaan lähes sukupuuttoon kadotettu eläin on palannut entisille asuinsijoilleen.

Uhanalaisuusluokituksensa osalta ilves kuuluu edelleen silmälläpidettävien lajien listalle, mikä tarkoittaa sitä, että lajin kannankehitystä tulee seurata tiiviisti, eikä ilveskantaan kohdistuvia toimenpiteitä pidä tehdä vähäisin perustein.

Nyt lausunnolla olevassa määräyskirjeessä maa- ja metsätalousministeriö ylittää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen varsin korkeana pidettävän kestävän verotuksen tason (282 yksilöä, 12,3 % kannasta) lähes kahdella sadalla ilveksellä (459 yksilöä). Luonto-Liiton mielestä mitään järkiperusteita esitellylle lupamäärälle ei ole, eivätkä esitetyt lupamäärät ole hyväksyttäviä.

Poronhoitoalueen ulkopuolella ilves aiheuttaa äärettömän vähän vahinkoa. Suurin osa lähinnä kotieläimiin kohdistuneista vahinkotapauksista olisi ehkäistävissä ennakkoon. Ilves on tutkimusten mukaan suurpedoistamme selvästi hyväksytyin, eikä se aiheuta sellaista pelkoa ihmisissä kuin esimerkiksi susi ja karhu. Tosiasiallisestikin ilveksen aiheuttama uhka ihmiselle on mitätön. Pihoissa tavattavilla ilveksillä ministeriön nyt kaavailemaa leikkaamista ei voida perustella. Ongelmallisiksi koetuille ilveksille on ministeriön edellisessä määräyskirjeessä omat ns. vahinkolupansa (maks. 20 yksilöä). Samalla asialla ei pidä perustella kannanhoidollisia lupia.

Ilveksen metsästystä ei voida perustella myöskään sillä, että ilves tappaa toisia riistaeläimiä. Ilveksen saaliseläimiinsä kohdistama verotus pitää nähdä pikemminkin riistanhoitoa tukevana kuin sitä hankaloittavana tekijänä. Varsinkin valkohäntäkaurisalueilla maan eteläosissa ilves toimii vieraslajistrategiaa tukien, ja tuottaa erittäin paljon yhteiskunnallista etua verottamalla ihmistoiminnoille vahinkoa aiheuttavia valkohäntä- ja metsäkauriskantoja.

Poronhoitoalueen osalta Luonto-Liitto muistuttaa ministeriötä siitä, että ilves ei siellä eroa luontodirektiivin velvoittavuuden osalta muusta Suomesta. Nyt aiottu ilveskannan lähes totaalihävittäminen alueelta on jyrkässä ristiriidassa luontodirektiivin velvoitteiden kanssa.

Luonto-Liitto vaatii, että ministeriö leikkaa esittämäänsä ilveskannan verotusmäärää ja pitää uutta arvioidessaan lähtökohtana maan parasta tietämystä ilvesten määristä ja kestävän verotuksen tasosta. Metsästyksen eettisen ohjeistuksenkin mukainen kestävä verotus pitää olla kaiken nykyaikaisen metsästystoiminnan lähtökohta.

Luonto-Liitto

Leo Stranius
Pääsihteeri

Sami Lyytinen
Susiryhmän puheenjohtaja

kuuluu seuraaviin kategorioihin: ,