Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Laajoja hakkuita suunnitellaan Helsingin Keskuspuistoon – Luonto-Liitto lyttää suunnitelman

Laajoja hakkuita suunnitellaan Helsingin Keskuspuistoon – Luonto-Liitto lyttää suunnitelman

Rakennusvirasto suunnittelee mittavia hakkuita Helsingin Keskuspuistoon. Aiotuilta hakkuukohteilta löytyi äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltua lahokaviosammalta ja liito-oravan elinpiiri. Luonto-Liitto vaatii hakkuusuunnitelmien keventämistä ja luontoarvojen tarkempaa selvittämistä. Järjestön aktivistit merkitsivät hakkuukohteita kylteillä maastoon lauantaina 21.11.
Laajoja hakkuita suunnitellaan Helsingin Keskuspuistoon – Luonto-Liitto lyttää suunnitelman

Luonto-Liiton metsäryhmä merkitsi Keskuspuiston hakkuusuunnitelmia kylteillä 21.11.2015. Kuva: Sonja Martikainen

Rakennusvirasto on tehnyt Keskuspuiston alueelle luonnonhoidon yleissuunnitelman luonnoksen, jossa määritellään alueen hoitotoimenpiteitä seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi (2016-2025). Luonto-Liiton mielestä suunnitelmassa ovat ongelmallisia sekä hakkuiden liian suuri määrä että niiden sijoittuminen luonnoltaan arvokkaille alueille, jotka olisi perusteltua jättää rauhaan. Suunnitelmaluonnoksessa esitetään hakkuita isolle joukolle sellaisia alueita, jotka on todettu luontoarvoiltaan merkittäviksi kaupungin omissakin selvityksissä – jopa Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluville kohteille.

Keskuspuiston merkitystä metsäluonnon keitaana havainnollistaa luontoharrastajien äskettäin tekemän pikaselvityksen tulos: Keskuspuiston pohjoisosista löytyi neljän lyhyen maastopäivän aikana lähes sata uhanalaisten, silmälläpidettävien tai muuten luontoarvoja ilmentävien vaateliaiden lajien esiintymää. Merkittävimpiä löytöjä olivat äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu, EU:n luontodirektiivin mukaisesti lailla erityisesti suojeltu lahokaviosammal (4 esiintymää) sekä uusi liito-oravan elinpiiri. Kaikille näille lajistoltaan arvokkaille kohteille on nyt suunnitteilla hakkuita.

Voimakkaiden hakkuiden sijasta Keskuspuiston metsien olisi järkevää antaa kehittyä mahdollisimman luonnonmukaisesti. Niin sanotun hallitun hoitamattomuuden periaatteella Keskuspuistoa voidaan kehittää luontoarvojen lisäksi myös virkistyskäytön kannalta parempaan suuntaan. Turhilla puuston harvennuksilla avataan metsän sisältä tarpeettomasti näkymiä ulkoilureiteille, teille ja tonteille. Jatkuvasti kävijämääräänsä kasvattavassa Keskuspuistossa on tärkeää säilyttää metsän tuntu.

Luonto-Liiton vapaaehtoistoimijat kävivät lauantaina 21.11. merkitsemässä joitakin suunniteltuja hakkuukuvioita maastoon kylteillä.

”Suunnitelmien ymmärtäminen voi olla vaikeaa muun muassa toimenpiteille annettujen nimien takia. Esimerkiksi taimikon vapauttaminen tarkoittaa todellisuudessa ylispuiden poistamista. Kylttien tarkoitus on avata Keskuspuiston kulkijoille, millaisia vaikutuksia suunnitelluilla toimenpiteillä todella olisi paikan päällä metsässä”, kertoo kylttitempaukseen osallistunut Birthe Weijola Luonto-Liiton metsäryhmästä. ”Samalla haluamme kannustaa Keskuspuiston käyttäjiä antamaan aiheesta palautetta rakennusvirastolle.”

Keskuspuiston luonnonhoidon yleissuunnitelma etenee poliittiseen käsittelyyn rakennusviraston ilmoituksen mukaan alkuvuonna 2016. Suunnitelmaluonnos on kuitenkin saanut poikkeuksellisen vahvaa kritiikkiä Helsingin kaupunginhallituksen nimeämässä luonnonhoidon työryhmässä, jossa ovat luontojärjestöistä edustettuna Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. On täysin epäselvää, johtaako kritiikki mihinkään olennaisiin muutoksiin.

Luonto-Liitto pitää yleissuunnitelman hakkuita monin paikoin perusteettomina ja luonto- ja virkistysarvoille haitallisina. Jos suunnitelma toteutuu, se tulee huomattavasti lisäämään hakkuita Keskuspuistossa verrattuna siihen, mitä on tapahtunut 2000-luvulla.


Lisätiedot: Lauri Kajander, metsävastaava, p. 045 1170 610, lauri.kajander@luontoliitto.fi


Linkkejä:

- Kuva Luonto-Liiton kylttitempauksesta 21.11.2015 (kuvaaja: Sonja Martikainen): http://www.luontoliitto.fi/kuvat/tiedotekuvat/kylttitempaus-keskuspuistossa-21112015/view

- Kuva Paloheinän lahokaviosammaleesta (kuvaaja: Olli Manninen): http://www.luontoliitto.fi/kuvat/tiedotekuvat/lahokaviosammal-paloheina/view

- Helsingin luonnonhoidon työryhmän luontojärjestöedustajien kommentti yleisuunnitelmaluonnoksesta 23.11.2015:
http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/kannanotot/kannanotot-ja-tiedotteet-2015/kommentit-keskuspuiston-luonnonhoidon-yleissuunnitelmaluonnoksesta

- Keskuspuiston luonnonhoidon yleisuunnitelman aineistot: http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/keskuspuisto

- Valokuvia Keskuspuiston pohjoisosan metsistä, joihin on suunnitteilla hakkuita:
- https://picasaweb.google.com/106969027813734019685/KeskuspuistoPaloheina
- https://picasaweb.google.com/106969027813734019685/KeskuspuistoPitkakoskiHaltiala
- https://picasaweb.google.com/106969027813734019685/KeskuspuistoNiskalaHaltiala

 --

TIEDOTE 26.11.2015