Sijainti: Pääsivu / Ajankohtaista / Tiedotteet / Ajankohtaista / Luonto-Liiton ympäristöohjelma ohjaa järjestön vaikuttamistyötä vaalien jälkeen

Luonto-Liiton ympäristöohjelma ohjaa järjestön vaikuttamistyötä vaalien jälkeen

Luonto-Liiton liittovaltuusto hyväksyi päivitetyn ympäristöohjelman vuosille 2015–2018 kokouksessaan viikonloppuna. Ohjelmassa määritellään järjestön ympäristöpoliittiset tavoitteet.
Luonto-Liiton ympäristöohjelma ohjaa järjestön vaikuttamistyötä vaalien jälkeen

Kuva: Flickr / Joni-Pekka Luomala CC BY 2.0

Luonto-Liiton vaalien jälkeinen vaikuttamistyö pohjautuu näihin tavoitteisiin, joita on yhteensä seitsemän: kaikille oikeus osallistua, lisää resursseja ympäristökasvatukseen, luonnonvarojen kulutus saatava kuriin, luonnon monimuotoisuus turvattava, ilmastonmuutos pysäytettävä, asumisesta tehtävä energiatehokkaampaa ja eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava.

Lasten ja nuorten järjestönä Luonto-Liitto pitää tärkeänä erityisesti nuorten aktiivisen kansalaisuuden vahvistamista. Nuorten ekologisesti kestävän kansalais- ja harrastustoiminnan toteuttaminen ja tukeminen täytyy turvata riittävin resurssein. Nuorille ja lapsille on luotava omia vaikuttamisen kanavia ja tarjottava mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

Ympäristövastuullisen sukupolven kasvattaminen on yhteiskunnallisesti tärkeä tavoite. Kokonaisvaltaisen ympäristökasvatuksen on oltava olennainen osa varhaiskasvatusta sekä peruskoulu-, lukio- ja ammattikouluopetusta. Ympäristökasvatuksen ja ulkoilmapedagogiikan koulutusta on saatava useammasta korkeakoulusta, ja sen on kuuluttava opettajien perus- ja täydennyskoulutukseen.

Luonnon itseisarvon kunnioittaminen sekä luonnon tuottamien monipuolisten aineellisten ja aineettomien hyötyjen, eli ekosysteemipalveluiden, turvaaminen tulee nostaa luonnonvarapolitiikan keskiöön. Ympäristöhallinnolle tulee taata riippumattomuus ja riittävät toimintaresurssit valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Ympäristöä koskevan päätöksenteon on perustuttava parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon.

Luonnonvarojen käytöstä on maksettava veroa, ja verotuksen on ohjattava valintoja ympäristöystävälliseen suuntaan. Valtion on vähennettävä haitallisia tukia erityisesti maatalouden, liikenteen ja teollisuuden osalta ja lisättävä tukia puhtaaseen teknologiaan. Ympäristöohjelmassa vaaditaan myös kaivosteollisuuden sopeuttamista luonnon ehtoihin, muutosta kulutuskeskeiseen elämäntapaan sekä talouspoliittiseen ajatteluun sekä jätteen määrän vähentämistä.

YK:n Nagoyan sopimuksen mukaisesti vähintään 17 prosenttia metsistä täytyy suojella elinympäristötyypeittäin kattavasti kaikilla metsäkasvillisuusvyöhykkeillä, jotta metsäluonnon sukupuuttoaalto saadaan pysäytettyä. Hakkuumääriä tulee vähentää voimakkaasti ja metsätalouden käytäntöjä muuttaa niin, että ne eivät vaaranna luontoa.

Metsätaloutta ja sen vaihtoehtoja on kehitettävä ja metsätalouden valtiontuki on suunnattava luonnon ja ympäristön hoitoon. Soiden ojitus ja turpeenotto lopetettava, ja suot on nähtävä arvokkaina elinympäristöinä ja merkittävinä hiilinieluina. Itämeren ja sisävesien ravinnekuormitusta vähennettävä muun muassa suuntaamalla maatalouden ympäristötukia. Suurpetokantojen tulee olla huomattavasti pienintä elinvoimaista populaatiokokoa suuremmat, ja niiden säilyminen on turvattava pitkälle tulevaisuuteen. Geenimuuntelun riskit on tiedostettava.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen siten, että maapallon lämpeneminen saadaan pysäytettyä kahteen asteeseen, vaatii välittömiä ja sitovia toimia. Luonto-Liitto vaatii, että Suomen on vähennettävä päästöjään 60 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Tämä tapahtuu energiatehokkuutta parantamalla, uusiutuvia energialähteitä lisäämällä ja kulutushuippuja tasaamalla. Suomen on siirryttävä käyttämään ainoastaan uusiutuvaa energiaa vuoteen 2050 mennessä. Kivihiilen ja turpeen energiakäytöstä on luovuttava vuoteen 2025 mennessä. Vesivoiman lisärakentaminen tulee unohtaa, sillä sen tuotantokapasiteetti on pieni ja vaikutukset luontoon suuria ja haitallisia. Myös ydinvoiman lisärakentaminen on lopetettava. Biopolttoaineita on kehitettävä, liikenteen ympäristökuormitusta vähennettävä ja asumisesta tehtävä energiatehokkaampaa.

Ihmisellä on vastuu koti- ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Tuotantoeläinten tehotuotanto ja turkistuotanto tulee lopettaa. Eläinsuojeluvalvontaa tulee lisätä. Metsästyksen ja kalastuksen tulee tapahtua luontoa kunnioittaen, ja metsästyksen valvontaa täytyy lisätä.

Luonto-Liiton ihannemaailmassa luonnonvarojen tuhlaus on lopetettu, lajikato on pysäytetty, ilmastonmuutos on saatu hallintaan, ilmanlaatu on hyvä sekä vesistöjen ekologinen tila on parantunut. Niin kauan kuin nämä tavoitteet ovat saavuttamatta, Luonto-Liiton tekemää työtä tarvitaan edelleen.

Luonto-Liiton ympäristöohjelmaan kokonaisuudessaan voit tutustua täällä.

Kuva: Flickr / Joni-Pekka Luomala CC BY 2.0

Ajankohtaista 29.4.2015